Munakanade kaitse

 

KOKKUVÕTE:

direktiiv 1999/74/EÜ – munakanade kaitse miinimumnõuded

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

PÕHIPUNKTID

Alternatiivsüsteemid

Alates 1. jaanuarist 2002. aastast peavad kõik käesolevas peatükis nimetatud uued või ümberehitatud pidamissüsteemid ning esimest korda kasutuselevõetavad süsteemid vastama vähemalt järgmistele nõuetele:

ELi riigid peavad tagama, et neid nõudeid kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2007.

Täiustamata puurides pidamine

Täiustatud puurides pidamine

Alates 1. jaanuarist 2002 peavad kõik täiustatud puurid vastama järgmistele nõuetele:

Lõppeeskirjad

Ametliku kontrolli määrus

Määrus (EL) 2017/625, ELi uue õigusaktiga inimtoidu ja loomasööda ametliku kontrolli kohta muudetakse direktiivi teatavaid vähem olulisi tehnilisi üksikasju. Neid muudatusi kohaldatakse alates 14. detsembrist 2019. aastast.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Seda on kohaldatud alates 3. augustist 1999. aastast. ELi riigid peavad selle oma siseriiklikusse õigusesse üle võtma 1. jaanuariks 2002. aastaks.

TAUST

Lisateave:

PÕHIDOKUMENT

Nõukogu 19. juuli 1999. aasta direktiiv 1999/74/EÜ, millega sätestatakse munakanade kaitse miinimumnõuded (EÜT L 203, 3.8.1999, lk 53–57)

Direktiivi 1999/74/EÜ järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD DOKUMENDID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2017. aasta määrus (EL) 2017/625, mis käsitleb ametlikku kontrolli ja muid ametlikke toiminguid, mida tehakse eesmärgiga tagada toidu- ja söödaalaste õigusnormide ning loomatervise ja loomade heaolu, taimetervise- ja taimekaitsevahendite alaste õigusnormide kohaldamine, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EÜ) nr 999/2001, (EÜ) nr 396/2005, (EÜ) nr 1069/2009, (EÜ) nr 1107/2009, (EL) nr 1151/2012, (EL) nr 652/2014, (EL) 2016/429 ja (EL) 2016/2031, nõukogu määruseid (EÜ) nr 1/2005 ja (EÜ) nr 1099/2009 ning nõukogu direktiive 98/58/EÜ, 1999/74/EÜ, 2007/43/EÜ, 2008/119/EÜ ja 2008/120/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused (EÜ) nr 854/2004 ja (EÜ) nr 882/2004, nõukogu direktiivid 89/608/EMÜ, 89/662/EMÜ, 90/425/EMÜ, 91/496/EMÜ, 96/23/EÜ, 96/93/EÜ ja 97/78/EÜ ja nõukogu otsus 92/438/EMÜ (ametliku kontrolli määrus) (ELT L 95, 7.4.2017, lk 1–142)

Vt konsolideeritud versioon.

Komisjoni 30. jaanuari 2002. aasta direktiiv 2002/4/EÜ nõukogu direktiiviga 1999/74/EÜ hõlmatud munakanasid pidavate ettevõtete registreerimise kohta (EÜT L 30, 31.1.2002, lk 44–46)

Vt konsolideeritud versioon.

Viimati muudetud: 05.09.2017