Ühise põllumajanduspoliitika rahastamine

Komisjon sätestab erinõuded ja eeskirjad, mida kohaldatakse ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) kulude rahastamise suhtes. Asutati kaks uut fondi: Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond (EAGF) ja Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond (EAFRD).

AKT

Nõukogu määrus (EÜ) nr 1290/2005, 21. juuni 2005, ühise põllumajanduspoliitika rahastamise kohta (vt muutmisaktid).

KOKKUVÕTE

Kõnealune määrus kehtestab ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) kulude rahastamiseks ühtse õigusraamistiku. Määrusega asutatakse sel eesmärgil kaks uut fondi: Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond (EAGF) ja Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond (EAFRD). Need fondid töötavad ühesuguse süsteemi alusel, säilitades siiski teatud eripärasid. Kuna kavandatavate meetmete rahastamine toimub osaliselt halduskoostöö raames, täpsustab tekst tingimusi, mis võimaldavad komisjonil võtta endale vastutus üldeelarve täitmise küsimuses, ja selgitab liikmesriikide koostöökohustusi.

Määrus määratleb makseasutuste ja koordineerivate asutuste liikmesriikide poolse akrediteerimise ja akrediteeringu tühistamise tingimusi. Nende asutuste ülesanne on vastavalt teha makseid ja jälgida makseasutuste raamatupidamist. Käesoleva määrusega nähakse ette ka selliste sertimisasutuste loomist, mis on liikmesriigi määratud avalik-õiguslikud või eraõiguslikud üksused, kes vastutavad akrediteeritud makseasutuste kehtestatud juhtimis- ja kontrollisüsteemide sertimise ja ka nimetatud makseasutuste raamatupidamise majandusaasta aruannete eest. Liikmesriikidelt nõutakse kõigi vajalike meetmete võtmist, et tagada ühenduse finantshuvide tõhus kaitse. Lisaks saab rahastada vaid neid kulusid, mida on teinud akrediteeritud makseasutused, ja maksed makstakse toetuse saajatele välja täies ulatuses.

EAGF

EAGF rahastab liikmesriikide ja ühenduse vahelise halduskoostöö raames järgmisi kulusid:

Tsentraliseeritult rahastab see fond järgmisi kulusid:

EAGFi rahastatavate kulude jaoks vajalikud eraldised annab komisjon liikmesriikidele igakuiste hüvitistena. Neid antakse liikmesriikide edastatud kuludeklaratsioonide ja finantsteabe alusel. Kui fondi rahastamiskohustused ei vasta ühenduse eeskirjadele, võib komisjon otsustada makseid vähendada või need ajutiselt peatada.

Komisjon määrab kindlaks EAGFi kuludeks antava netosaldo ja rakendab igakuist varajase hoiatamise ja seire süsteemi. Ta esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule igakuise aruande, milles uurib nende profiilidega seoses tehtud kulude arengut ja mis sisaldab hinnangut jooksva eelarveaasta prognoositavale arengule.

Eeskirjade eiramise või hooletuse korral makstakse tagasinõutud summad välja makseasutustele, kes kannavad need EAGFi tulude hulka nende reaalse tagasinõudmise kuu alla.

EAFRD

EAFRD rahastab vaid halduskoostöö raames maaelu arengu programme, mida viiakse ellu kooskõlas nõukogu määrusega (EÜ) nr 1698/2005.

Sellega seotud eelarvekohustused teostatakse aastaste osamaksetena ettemakse, vahemakse või lõppmakse vormis. Vahemaksed teostatakse iga maaelu arengu programmi tasandil vastavalt eelarvelistele võimalustele ühenduse õigusaktidega kehtestatud ülemmäärade ulatuses, millele lisanduvad komisjoni poolt põllumajandustootjate otsetoetuste ja veinituru jaoks mõeldud sätete rakendamisel kindlaks määratud summad. Nimetatud makseid tehakse teatud tingimustel, näiteks kui komisjonile esitatakse akrediteeritud makseasutuse poolt tõendatud kuludeklaratsioon ja maksetaotlus. Kui see deklaratsioon ei vasta ühenduse eeskirjadele, võib komisjon makseid vähendada või need ajutiselt peatada.

Eeskirjade eiramise korral lõpetatakse ühenduse rahastamine osaliselt või täielikult ja kui vahendid on juba toetuse saajale välja makstud, nõuab akrediteeritud makseasutus need tagasi. Liikmesriik saab kõrvaldatud või tagasinõutud summasid kasutada sama maaelu arengu programmi raames ette nähtud tegevuste jaoks.

Lõppmakse tehakse pärast maaelu arengu programmi rakendamise viimase aruande kättesaamist vastava kontrollimise ja heakskiitmise otsuse alusel. Kui komisjonile ei esitata vajalikke dokumente, kaasneb sellega lõppmakse kohustustest vabastamine.

Komisjoni teostatav kontroll

Komisjon jälgib ühenduse fondide usaldusväärse finantshalduse tagamist eelkõige raamatupidamisarvestuse kontrollimise ja heakskiitmise teel kahes järgmises etapis: raamatupidamisarvestuse kontrollimine ja heakskiitmine ning vastavuse kontroll. Liikmesriigid peavad andma komisjoni käsutusse kogu fondide nõuetekohaseks toimimiseks vajaliku teabe. Lisaks kontrollidele, mida teostavad liikmesriigid riiklike sätete kohaselt, võib komisjon korraldada kohapealseid kontrolle. EAGFi ja EAFRD raames võib tõsiste ja pidevate vigade ilmnemise korral liikmesriigile mõeldud makseid vähendada või need peatada.

Põllumajandusfondidest toetuse saajate nimed ja saadud summad tuleb a posteriori avalikustada.

Viited

Akt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EÜ) nr 1290/2005

18.8.2005

ELT L 209, 11.8.2005

Muutmisakt(id)

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EÜ) nr 320/2006

3.3.2006

ELT L 58, 28.2.2006

Määrus (EÜ) nr 378/2007

12.4.2007

ELT L 95, 5.4.2007

Määrus (EÜ) nr 1437/2007,

15.12.2007

ELT L 322, 7.12.2007

Määrus (EÜ) nr 479/2008

13.6.2008

ELT L 148, 6.6.2008

Määrus (EÜ) nr 13/2009

16.1.2009

ELT L 5, 9.1.2009

Määrus (EÜ) nr 73/2009

1.2.2009

ELT L 30, 31.1.2009

Määrus (EÜ) nr 473/2009

9.6.2009

ELT L 144, 9.6.2009

Määruse (EÜ) nr 1290/2005

hilisemad muudatused on lisatud alusdokumendile okumendile. Seda konsolideeritud versiooni saab kasutada üksnes viitamiseks.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Saadaolevad summad ja abikõlbmatud kulud

Otsus 2008/321/EÜ (ELT L 109, 19.4.2008). Selles otsuses loetletakse kulusid, mida ühenduse rahastamine ei kata, kuna need ei vasta ÜPP rahastamise eeskirjadele. Nende kulude väljaarvamine, mida tegid teatud liikmesriikide makseasutused aastatel 2002–2007, toimub pärast kontrollimisi, kahepoolseid läbirääkimisi ja lepitusmenetlusi ning nendega seotud summad arvestatakse maha.

Otsus 2009/379/EÜ (ELT L 117, 12.5.2009).

See otsus kinnitab EAGFi ja EAFRD käsutusse antud summad perioodiks 2007–2013.

Rakenduskord

Määrus (EÜ) nr 883/2006 (ELT L 171, 23.6.2006).

Selle määrusega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1290/2005 rakenduseeskirjad seoses makseasutuste raamatupidamisarvestuse, kulu- ja tuludeklaratsioonide ning kulude hüvitamise tingimustega Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) ja Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi (EAFRD) raames.

Vt konsolideeritud versioon .

Määrus (EÜ) nr 884/2006 (ELT L 171, 23.6.2006).

Selle määrusega kehtestatakse üksikasjalikud rakenduseeskirjad nõukogu määrusele (EÜ) nr 1290/2005 Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) riiklikku ladustamist hõlmavate sekkumismeetmete rahastamiseks ja riikliku ladustamise toimingute raamatupidamisarvestuseks liikmesriikide makseasutuste poolt.

Vt konsolideeritud versioon .

Määrus (EÜ) nr 885/2006 (ELT L 171, 23.6.2006).

Selle määrusega nähakse ette nõukogu määruse (EÜ) nr 1290/2005 kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad seoses makseasutuste ja teiste organite akrediteerimise ning EAGFi ja EAFRD raamatupidamisarvestuse kontrollimise ja heakskiitmisega.

Vt konsolideeritud versioon .

Määrus (EÜ) nr 259/2008 (ELT L 76, 19.3.2008).

Selles määruses sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1290/2005 kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad seoses EAGFi ja EAFRD vahenditest toetuse saajaid hõlmava teabe avaldamisega. See teave avaldatakse konkreetsel veebisaidil iga aasta 30. aprilliks ning see sisaldab toetuse saaja isiklikke andmeid ja saadud summat.

Raamatupidamisarvestuse kontrollimine ja heakskiitmine

Määrus (EÜ) nr 941/2008 (ELT L 254, 9.10.2009).

Selle määrusega nähakse ette nende raamatupidamisandmete vorm ja sisu, mis tuleb esitada komisjonile seoses EAGFi ja EAFRD raamatupidamisarvestuste kontrollimise ja heakskiitmisega ning järelevalveks ja prognooside tegemiseks.

Otsus 2009/373/EÜ (ELT L 116, 9.5.2009).

See on otsus EAFRD 2008. eelarveaastal rahastatud liikmesriikide makseasutuste kulude raamatupidamisarvestuse kontrollimise ja heakskiitmise kohta.

Otsus 2009/367/EÜ (ELT L 111, 5.5.2009).

See on otsus EAGFi 2008. eelarveaastal rahastatud liikmesriikide makseasutuste kulude raamatupidamisarvestuse kontrollimise ja heakskiitmise kohta.

Eeskirjade eiramised, pettused ja tagasinõudmine

Määrus (EÜ) nr 1848/2006 (ELT L 355, 15.12.2006).

See õigusakt nimetab liikmesriikide teavitus- ja uurimistoiminguid ühise põllumajanduspoliitika rahastamises esinevate pettuste korral ja loob selles valdkonnas infosüsteemi.

Järelepärimised

Määrus (EÜ) nr 78/2008 (ELT L 25, 30.1.2008).

See on määrus meetmete kohta, mida komisjonil tuleb aastatel 2008–2013 võtta ühise põllumajanduspoliitika raames loodud kaugseire rakenduste kaudu.

Viimati muudetud: 10.09.2009