Looduslike looma- ja taimeliikidega kauplemine liigi säilimist ohustamata

 

KOKKUVÕTE:

Määrus (EÜ) nr 338/97 – kauplemise reguleerimine looduslike looma- ja taimeliikide kaitseks

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

PÕHIPUNKTID

Kaubanduskontroll

Organisatsioon ja teate edastamine

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrust kohaldatakse alates 1. juunist 1997.

TAUST

Lisateave:

PÕHIDOKUMENT

Nõukogu 9. detsembri 1996. aasta määrus (EÜ) nr 338/97 looduslike looma- ja taimeliikide kaitse kohta nendega kauplemise reguleerimise teel (ELT L 61, 3.3.1997, lk 1–69)

Määruse 338/97/EÜ hilisemad muudatused on algteksti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on ainult dokumentaalne väärtus.

SEONDUVAD DOKUMENDID

Komisjoni 4. mai 2006. aasta määrus (EÜ) nr 865/2006, millega kehtestatakse looduslike looma- ja taimeliikide kaitset nendega kauplemise reguleerimise teel käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 338/97 üksikasjalikud rakenduseeskirjad (ELT L 166, 19.6.2006, lk 1–69)

Vt konsolideeritud versioon

Komisjoni 23. augusti 2012. aasta rakendusmäärus (EL) nr 792/2012, millega nähakse ette nõukogu määruses (EÜ) nr 338/97 (looduslike looma- ja taimeliikide kaitse kohta nendega kauplemise reguleerimise teel) sätestatud lubade, sertifikaatide ja muude dokumentide kujundust käsitlevad eeskirjad ning muudetakse komisjoni määrust (EÜ) nr 865/2006 (ELT L 242, 7.9.2012, lk 13–45)

Vt konsolideeritud versioon

Nõukogu 6. märtsi 2015. aasta otsus (EL) 2015/451, mis käsitleb Euroopa Liidu ühinemist ohustatud looduslike looma- ja taimeliikidega rahvusvahelise kauplemise konventsiooniga (CITES) (ELT L 75, 19.3.2015, lk 1–3)

Komisjoni 7. mai 2015. aasta rakendusmäärus (EL) 2015/736, millega keelatakse teatavate looduslike looma- ja taimeliikide isendite sissetoomine Euroopa Liitu (ELT L 117, 8.5.2015, lk 25–44)

Komisjoni teatis nõukogule ja Euroopa Parlamendile, milles käsitletakse ELi põhimõtteid seoses looduslike liikidega kaubitsemise vastase võitlusega (COM(2014) 64 final, 7.2.2014)

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „ELi tegevuskava looduslike liikidega kaubitsemise vastu võitlemiseks“ (COM(2016) 87 final, 26.2.2016)

Viimati muudetud: 27.07.2017