ELi tollimaksuvabastuse süsteem

KOKKUVÕTE:

määrus (EÜ) nr 1186/2009 – tollimaksuvabastuse süsteemi kehtestamine

KOKKUVÕTE

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Sellega võimaldatakse kohaldada kauba nii ELi importimise kui ka eksportimise korral vabastust tollimaksust, mis oleks tavajuhul tulnud tasuda.

Käesolevas määruses sätestatakse juhud, mil kohaldatakse kauba ELi importimise või EList eksportimise korral vabastust impordi- või eksporditollimaksust ning ei kohaldata Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 207 (endine asutamislepingu artikkel 133) alusel vastu võetud meetmeid.

PÕHIPUNKTID

IMPORDITOLLIMAKSUVABASTUS

Imporditollimaksuvabastust võib kohaldada mitut liiki kaupade suhtes. Teatavatel tingimustel on imporditollimaksust vabastatud järgmist laadi kaubad.

Isiklikud asjad:

Väikese väärtusega, mittekaubanduslikku laadi ja reisijate isiklikus pagasis sisalduvad kaubad ning tootmisvahendid:

Taimekasvatussaadused, bioloogilised, keemilised, meditsiinilised ja farmaatsiatooted:

Teised kategooriad:

Kui imporditollimaksuvabastuse kohaldamine sõltub sellest, et kaupa kasutatakse konkreetsel otstarbel, peab asjaomane isik esitama pädevale asutusele tõendid, et tingimused on täidetud. Sellisel juhul võib maksuvabastust kohaldada üksnes asjaomase ELi riigi pädev asutus.

EKSPORDITOLLIMAKSUVABASTUS

Eksporditollimaksuvabastust võib kohaldada mitut liiki kaupade suhtes. Teatavatel tingimustel on eksporditollimaksust vabastatud järgmist laadi kaubad:

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrus jõustus 30. detsembril 2009.

ÕIGUSAKT

Nõukogu 16. novembri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1186/2009, millega kehtestatakse ühenduse tollimaksuvabastuse süsteem (ELT L 324, 10.12.2009, lk 23–57)

Viimati muudetud: 15.11.2015