Ohutute toodete ELis turustamise ühtsed tingimused (vastavusmärgis)

KOKKUVÕTE:

Otsus nr 768/2008/EÜ – toodete ELis turustamise ühine raamistik

KOKKUVÕTE

MIS ON OTSUSE EESMÄRK?

Otsusega sätestatakse ühtsed põhimõtted ja menetlused, mida ELi seadusandjad peavad järgima toodete ELis ja Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP) turustamise tingimuste ühtlustamisel.

Otsus sisaldab lähtenõudeid, mida tuleb alati rakendada tooteid käsitlevate õigusaktide läbivaatamisel. Sellisena on see eeskujuks tulevaste tootenõuete ühtlustamise õigusaktide koostamisel.

Otsusega sätestatakse eeskirjad CE-vastavusmärgise* kohta.

PÕHIPUNKTID

Otsusega nähakse ette asjaomaste mõistete (nt „tootja” , toodete „turuleviimine” , „tagasivõtmine” või „turult kõrvaldamine” ) selged määratlused.

Tooteahelas on kehtestatud tootjate, importijate ja levitajate kohustuste selge jaotus.

Tootjad peavad tagama, et nende tooted vastavad asjaomastele õigusaktidele, ning järgima asjakohast vastavushindamise* menetlust. Nad peavad tootele lisama CE-märgise, kui on tõendatud selle vastavus nõuetele.

Importijad peavad tagama, et tootja on järginud asjakohast vastavushindamismenetlust ning et tootel on CE-märgis ja vajalikud dokumendid.

Levitajad peavad järgima nõudeid ning kontrollima, et tootel oleksid CE-märgis ja vajalikud dokumendid.

Esitatakse erinevate vastavushindamismenetluste ehk moodulite ühtne kogum. Seadusandjad peavad valima neist kõige asjakohasema, arvestades tootega seotud võimalikke riske.

ELi õigusaktide alusel vastavushindamist teostavate teavitatud asutuste määramiseks ja nende üle järelevalve teostamiseks kehtestatakse ühtsed eeskirjad. Eeskirjadega kehtestatakse nende kohustused juhul, kui toode peab läbima kolmanda isiku poolse vastavushindamise (st selle vastavust peab tõendama sõltumatu asutus).

Turujärelevalve eeskirjad käsitlevad tooteid, mis kujutavad riski tervisele ja ohutusele või ei vasta asjaomastele õigusaktidele.

PÕHIMÕISTED

* CE-märgis – näitab, et toode vastab kohaldatavatele tervise-, ohutus- ja keskkonnanõuetele ning on läbinud asjaomase vastavushindamismenetluse.

* Vastavushindamine – hindamisprotsess, mille käigus hinnatakse, kas toode vastab vajalikele protsessi, teenuse, süsteemi, isiku või asutusega seotud nõuetele.

TAUST

Ettevõtete jaoks tähendab CE-märgis, et nende toode saab vabalt liikuda kogu Euroopa Majanduspiirkonnas (ELi riigid, Island, Liechtenstein ja Norra). Tarbijatele näitab see, et ostetud toode vastab tooteid käsitlevatele Euroopa õigusaktidele.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. juuli 2008. aasta otsus nr 768/2008/EÜ toodete turustamise ühise raamistiku kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 93/465/EMÜ

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Otsus nr 768/2008/EÜ

9.7.2008

ELT L 218, 13.8.2008, lk 82–128

Viimati muudetud: 22.10.2015