Pärimisasjades kohaldatav õigus ja kohtualluvus ning Euroopa pärimistunnistus

KOKKUVÕTE:

määrus (EL) nr 650/2012, mis käsitleb pärimisasju ja Euroopa pärimistunnistuse loomist

KOKKUVÕTE

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

PÕHIPUNKTID

Reguleerimisala

Määrust kohaldatakse kõigi pärimisega seotud tsiviilõiguslike aspektide suhtes.

Selle reguleerimisalasse ei kuulu

Määrust ei kohaldata muudele tsiviilõiguse valdkondadele peale pärimise (nt abieluvaraga seotud küsimused, kinkimine ja pensioniskeemid).

Kohtualluvus ja kohaldatav õigus

Kohaldatav õigus reguleerib näiteks

Tunnustamine ja täitmine

Rahvusvahelise pärimisasja menetlemine ühes asutuses ja ühte õigust kohaldades aitab vältida paralleelseid menetlusi ja vastukäivate kohtuotsuste tegemist. Samuti tagab see, et ELi riigis tehtud otsuseidtunnustatakse kogu ELis ilma erimenetluseta. Otsused, mis on tehtud ELi riigis ning mis on selles riigis täidetavad, on täidetavad teises ELi riigis, kui nad on tunnistatud huvitatud poole taotlusel seal täidetavaks kohaliku kohtu poolt.

Euroopa pärimistunnistus

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrus jõustus 5. juulil 2012.

TAUST

Lisateave: e-õiguskeskkonna portaal

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrus (EL) nr 650/2012, mis käsitleb kohtualluvust, kohaldatavat õigust ning otsuste tunnustamist ja täitmist, ametlike dokumentide vastuvõtmist ja täitmist pärimisasjades ning Euroopa pärimistunnistuse loomist (ELT L 201, 27.7.2012, lk 107–134)

Määruse (EL) nr 650/2012 kronoloogilised muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni 9. detsembri 2014. aasta rakendusmäärus (EL) nr 1329/2014, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 650/2012, mis käsitleb kohtualluvust, kohaldatavat õigust ning otsuste tunnustamist ja täitmist, ametlike dokumentide vastuvõtmist ja täitmist pärimisasjades ning Euroopa pärimistunnistuse loomist, nimetatud vormid (ELT L 359, 16.12.2014, lk 30–84). Vt konsolideeritud versioon.

Viimati muudetud: 25.01.2016(1) Ühendkuningriik astub Euroopa Liidust välja ja on alates 1. veebruarist 2020 kolmas riik (ELi mittekuuluv riik).