Schengeni ala tugevdamine

Schengeni ala tugevdamise Euroopa strateegia eesmärk on parandada ühiseeskirjade rakendamist ning tulla paremini toime erandlike ohtudega välispiiridel.

ÕIGUSAKT

Komisjoni 16. septembri 2011. aasta teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele - Schengeni ala juhtimine: sisepiirikontrollita ala tugevdamine (KOM(2011) 561 (lõplik) - Euroopa Liidu Teatajas avaldamata).

KOKKUVÕTE

2011. aasta niinimetatud araabia kevad tõi kaasa märkimisväärse sisserändajate voolu mõnda Euroopa Liidu (EL) liikmesriiki. Need sündmused tõid esile vajaduse tugevdada Schengeni ala ühiseeskirju ja reguleerida sisepiiridel piirikontrolli taastamist erandjuhtudel, eriti kui on ohustatud Schengeni ala üldine toimimine.

Selle lahendamiseks avaldas komisjon 2011. aastal teatise ja tegi ettepaneku võtta vastu kaks õigusakti. Viimased võeti vastu oktoobris 2013.

Schengeni ala eeskirjade rakendamise parem hindamine

Kodanike vaba liikumine Schengeni alal põhineb süsteemil, mille aluseks on vastastikune usaldus, et iga osalev liikmesriik on valmis ja suuteline rakendama kogu ühiseeskirjade kogumit (Schengeni õigustikku), sh välispiiri kontrollimise, ühise viisapoliitika, politsei- ja õigusalase koostöö, Schengeni infosüsteemi ja muus osas.

Selle saavutamiseks on esiteks väga tähtis tugevdada hindamismehhanismi, mille eesmärk on kontrollida Schengeni õigustiku rakendamist liikmesriikides, ning teiseks tagada hindamisaruannetes esitatud soovituste asjakohane järelevalve ja kontroll, esmajoones juhul, kui on osutatud suutmatusele või puudustele. Komisjon vastutab selle kontrolli ja järelevalve korraldamise eest.

Selle aluseks olev süsteem viidi sisse määrusega (EL) nr 1053/2013, millega kehtestati hindamis- ja järelevalvemehhanism. Liikmesriigid ja komisjon vastutavad ühiselt hindamis- ja järelevalvemehhanismi rakendamise eest, ehkki komisjonil on koordineeriv roll.

Piirikontrolli ajutine taaskehtestamine sisepiiridel

Schengeni piirieeskirjade kohaselt on liikmesriigil juba võimalik ajutiselt taastada piirikontroll sisepiiril, kui esineb tõsine oht avalikule korrale või sisejulgeolekule (nt terrorismi või organiseeritud kuritegevusega seotud oht).

Määruses (EL) nr 1051/2013 laiendatakse seda võimalust juhtudele, kui määruse (EL) nr 1053/2013 raames on tuvastatud välispiirikontrolliga seotud tõsised puudused. Sellisel juhul on siiski komisjon ja nõukogu kohustatud tegema piirikontrolli taastamise ettepaneku:

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Nõukogu 7. oktoobri 2013. aasta määrus (EL) nr 1053/2013 , millega kehtestatakse hindamis- ja järelevalvemehhanism Schengeni acquis’ kohaldamise kontrollimiseks ja tunnistatakse kehtetuks täitevkomitee 16. septembri 1998. aasta otsus, millega luuakse Schengeni hindamis- ja rakendamiskomitee (ELT L 295, 6.11.2013).

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2013. aasta määrus (EL) nr 1051/2013 , millega muudetakse määrust (EÜ) nr 562/2006, et sätestada ühiseeskirjad sisepiiridel piirikontrolli ajutise taaskehtestamise kohta erandjuhtudel (ELT L 295, 6.11.2013).

Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule. Schengeni ala toimimist käsitlev viies poolaastaaruanne 1. november 2013 - 30. aprill 2014 ( COM(2014) 292 final - Euroopa Liidu Teatajas avaldamata).

Vastavalt komisjoni 16. septembri 2011. aasta teatisele esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule Schengeni ala toimimist käsitlevaid poolaastaaruandeid. Viimases aruandes märgiti, et uut Schengeni hindamismehhanismi valmistatakse ette ning esimesi uue mehhanismi raames toimuvaid hindamisi võib oodata alates 2015. aasta jaanuarist.

Viimati muudetud: 28.05.2014