Vastastikuse õigusabi osutamise leping Ameerika Ühendriikidega

 

KOKKUVÕTE:

ELi ja USA vaheline vastastikuse õigusabi osutamise leping

otsus 2009/820/ÜVJP, mis käsitleb ELi ja USA vahelise väljaandmislepingu ning vastastikuse õigusabi osutamise lepingu sõlmimist ELi nimel

otsus 2003/516/EÜ, mis käsitleb lepingute allakirjutamist ELi ja USA vahel väljaandmise ja vastastikuse õigusabi kohta kriminaalasjades

MIS ON LEPINGU JA OTSUSE EESMÄRK?

PÕHIPUNKTID

ELi riigid ja USA kohaldavad käesoleva raamlepingu tingimusi kahepoolsete vastastikuse õigusabi osutamise lepingute suhtes. Sellise lepingu puudumisel kohustuvad EL ja USA tagama, et kohaldatakse käesolevat lepingut.

Juhul kui olemasolevad ELi riikide ja USA vahelised kahepoolsed lepingud ei ole kooskõlas käesoleva lepinguga, tuleb kohaldada ELi raamistikku.

Vastastikune õigusabi

Abi osutamine haldusasutustele

Isikuandmete kaitse

Lepingu läbivaatamine

Kooskõlas lepingu artikliga 17 on EL ja USA lepingu toimimise aastatel 2015–2016 läbi vaadanud. Läbivaatamise järeldus on, et kokkulepe on olnud üldiselt edukas. Läbivaatamise tulemusena anti soovitused ELi ja USA vastastikuse õigusabi toimimise parandamiseks, sealhulgas kuidas paremini vahetada teadmisi üksteise õigusaktide ja menetluste kohta ning edukamalt tehnoloogiat kasutada, et kiirendada taotluste ja tõendite edastamist ning omavahelist suhtlust.

JÕUSTUMISE KUUPÄEV

Leping jõustus 1. veebruaril 2010. ELi riikides rakendati see kahepoolsete lepingutega.

TAUST

Lisateave:

PÕHIDOKUMENDID

Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vaheline vastastikuse õigusabi osutamise leping (ELT L 181, 19.7.2003, lk 34–42)

Nõukogu 23. oktoobri 2009. aasta otsus 2009/820/ÜVJP, mis käsitleb Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahelise väljaandmislepingu ning Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahelise vastastikuse õigusabi osutamise lepingu sõlmimist Euroopa Liidu nimel (ELT L 291, 7.11.2009, lk 40–41)

Nõukogu 6. juuni 2003. aasta otsus 2003/516/EÜ, mis käsitleb lepingute allakirjutamist Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahel väljaandmise ja vastastikuse õigusabi kohta kriminaalasjades (ELT L 181, 19.7.2003, lk 25–26)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu vaheline süütegude tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende eest vastutusele võtmisega seotud isikuandmete kaitse kokkulepe (ELT L 336, 10.12.2016, lk 3–13)

Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahelise väljaandmislepingu ja vastastikuse õigusabi osutamise lepingu jõustumistähtaega käsitlev teave (ELT L 323, 10.12.2009, lk 11)

Viimati muudetud: 16.04.2019