Õiglane kohtulik arutamine: kahtlustatavate õigus suulisele ja kirjalikule tõlkele kriminaalmenetluses

KOKKUVÕTE:

Direktiiv 2010/64/EL – õigus suulisele ja kirjalikule tõlkele kriminaalmenetluses

KOKKUVÕTE

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Direktiiviga kehtestatakse kogu ELis eeskirjad õiguse kohta suulisele ja kirjalikule tõlkele kriminaalmenetluses ja Euroopa vahistamismääruse täitmise menetluses.

See on järjekorras esimene meetmetest, millega kehtestatakse kogu ELis menetlusõiguste miinimumeeskirjad kooskõlas 2009. aasta teekaardiga. 2012. aastal järgnes sellele direktiiv, milles käsitletakse õigust saada kriminaalmenetluses teavet.

PÕHIPUNKTID

Õigus suulisele tõlkele

Kahtlustatavatele ja süüdistatavatele isikutele, kes ei räägi või ei mõista kriminaalmenetluses kasutatavat keelt, tuleb tasuta võimaldada suuline tõlge muu hulgas

politsei poolt läbiviidava küsitlemise ajal;

olulistel kohtumistel kliendi ja advokaadi vahel;

kõikide kohtuistungite ja vajalike vaheistungite ajal.

Kui õigluse tagamiseks ei ole vajalik tõlgi füüsiline kohalviibimine, võib tõlkimine toimuda videokonverentsi, telefoni või interneti teel.

Õigus oluliste dokumentide tõlkele

Kahtlustatavatele ja süüdistatavatele isikutele, kes ei räägi või ei mõista menetluses kasutatavat keelt, tuleb tasuta võimaldada kaitse seisukohast oluliste dokumentide kirjalik tõlge. See hõlmab

otsuseid, millega võetakse isikult vabadus;

süüdistusi või süüdistusakte;

kohtuotsuseid.

Pädevad asutused võivad igal üksikjuhul otsustada, kas tõlkida ka muid dokumente. Kahtlustatav või süüdistatav isik või tema õigusnõustaja võib samuti taotleda muude oluliste dokumentide tõlkimist.

Euroopa vahistamismääruse täitmise menetluses tuleb asjaomastele isikutele võimaldada vajaduse korral suuline tõlge ja vahistamismääruse kirjalik tõlge.

Kirjaliku ja suulise tõlke kvaliteet

Suuline ja kirjalik tõlge peavad olema piisava kvaliteediga, et asjaomastel isikutel oleks võimalik mõista nende vastu esitatud kahtlustuse või süüdistuse sisu ning kasutada õigust kaitsele. Selleks peavad ELi riigid looma sõltumatute kvalifitseeritud tõlkijate ja tõlkide registri, mis peaks olema kättesaadav õigusnõustajale ja asjaomastele asutustele.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

15. novembrist 2010. Direktiivi siseriiklikku õigusesse ülevõtmise tähtaeg oli 27. oktoober 2013.

TAUST

Süüdistatava õigus suulisele ja kirjalikule tõlkele

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. oktoobri 2010. aasta direktiiv 2010/64/EL õiguse kohta suulisele ja kirjalikule tõlkele kriminaalmenetluses (ELT L 280, 26.10.2010, lk 1–7)

Viimati muudetud: 30.10.2015