Ohvrite parem kaitse kriminaalmenetluses

KOKKUVÕTE:

direktiiv 2012/29/EL – kuriteoohvrite õiguste ning neile pakutava toe ja kaitse miinimumnõuded

KOKKUVÕTE

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

PÕHIPUNKTID

Direktiiviga kehtestatakse järgmised õigused.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiiv jõustus 15. novembril 2012. ELi riigid pidid selle oma siseriiklikesse õigusaktidesse üle võtma 16. novembriks 2015.

TAUST

Direktiiviga asendatakse nõukogu raamotsus ohvrite seisundi kohta kriminaalmenetluses (2001/220/JSK).

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta direktiiv 2012/29/EL, millega kehtestatakse kuriteoohvrite õiguste ning neile pakutava toe ja kaitse miinimumnõuded ning asendatakse nõukogu raamotsus 2001/220/JSK (ELT L 315, 14.11.2012, lk 57–73)

Viimati muudetud: 15.02.2016