ELi vastastikuse tunnustamise süsteem – vanglakaristused ja vangide üleandmine

KOKKUVÕTE:

otsus 2008/909/JSK – vastastikuse tunnustamise põhimõtte kohaldamine kriminaalasjades tehtud otsuste suhtes, millega määratakse vabadusekaotuslikud karistused või vabadust piiravad meetmed, nende Euroopa Liidus täideviimise eesmärgil

KOKKUVÕTE

Raamotsuse eesmärk on laiendada vastastikuse tunnustamise põhimõtet, mille kohaselt ELi riigid nõustuvad üksteise seadusi ja otsuseid tunnustama, kaasates selle kohaldamisalasse kriminaalasjades tehtud otsused, millega määratakse vanglakaristused.

MIS ON RAAMOTSUSE EESMÄRK

Raamotsuses kirjeldatakse ELi riikide kohtuotsuste vastastikust tunnustamist ja täideviimist kriminaalasjades. Eesmärk on aidata süüdi mõistetud isikutel ühiskonda paremini reintegreeruda.

See võimaldab ELi riigil täide viia tema territooriumil elavale isikule teises ELi riigis mõistetud vanglakaristust.

Sellega kehtestatakse süsteem süüdi mõistetud vangide üleandmiseks ELi riigile, mille kodakondsus neil on (või kus nad elavad) või teisele ELi riigile, millega neil on tihedad sidemed ning kus nad asuvad seejärel vanglakaristust kandma.

PÕHIPUNKTID

Menetlus tugineb järgmistele põhimõtetele.

Euroopa Komisjoni 2014. aasta aruandes raamotsuste 2008/909/JSK, 2008/947/JSK ja 2009/829/JSK kohta märgitakse, et hoolimata mõningate ELi riikide senistest jõupingutustest jätab nende kolme õigusakti rakendamine soovida. Selles esitakse ELi riikidele, kes ei ole otsuseid veel rakendanud, üleskutse seda kiiremas korras teha.

MIS AJAST RAAMOTSUST KOHALDATAKSE?

Raamotsus jõustus 5. detsembril 2008. ELi riigid pidid selle oma siseriiklikesse õigusaktidesse üle võtma 5. detsembriks 2011.

TAUST

Igal aastal võetakse tuhandeid ELi kodanikke väidetavate kuritegude eest kohtuliku uurimise alla või mõistetakse süüdi ELi riigis, mis ei ole nende päritoluriik. Kohtuotsuste vastastikune tunnustamine on ELis kriminaalasjades tehtava õigusalase koostöö nurgakivi.

ÕIGUSAKT

Nõukogu 27. novembri 2008. aasta raamotsus 2008/909/JSK vastastikuse tunnustamise põhimõtte kohaldamise kohta kriminaalasjades tehtud otsuste suhtes, millega määratakse vabadusekaotuslikud karistused või vabadust piiravad meetmed, nende Euroopa Liidus täideviimise eesmärgil (ELT L 327, 5.12.2008, lk 27–46)

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Nõukogu 27. novembri 2008. aasta raamotsus 2008/947/JSK vastastikuse tunnustamise põhimõtte kohaldamise kohta kohtuotsuste ja vangistuse tingimisi kohaldamata jätmist käsitlevate otsuste suhtes, et teostada tingimuslike meetmete ja alternatiivsete mõjutusvahendite järelevalvet (ELT L 337, 16.12.2008, lk 102–122)

Nõukogu 23. oktoobri 2009. aasta raamotsus 2009/829/JSK Euroopa Liidu liikmesriikides vastastikuse tunnustamise põhimõtte kohaldamise kohta järelevalvemeetmete rakendamise otsuste kui kohtueelse kinnipidamisega seotud alternatiivse võimaluse suhtes (ELT L 294, 11.11.2009, lk 20–40)

Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule. Raamotsuste 2008/909/JSK (vastastikuse tunnustamise põhimõtte kohaldamise kohta otsuste suhtes, millega määratakse vabadusekaotuslikud karistused või vabadust piiravad meetmed), 2008/947/JSK (vastastikuse tunnustamise põhimõtte kohaldamise kohta tingimuslike meetmete ja alternatiivsete mõjutusvahendite suhtes) ja 2009/829/JSK (vastastikuse tunnustamise põhimõtte kohaldamise kohta kohtueelse kinnipidamisega seotud alternatiivsete võimaluste suhtes) rakendamine liikmesriikides (COM(2014) 57 final, 5.2.2014)

Komisjoni talituste töödokument. Dokumendi juurde kuuluvad tabelid „Hetkeseis” ja „Deklaratsioonid”: komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule raamotsuste 2008/909/JSK, 2008/947/JSK ja 2009/829/JSK (vastastikuse tunnustamise põhimõtte kohaldamise kohta kohtuotsuste suhtes, millega määratakse vabadusekaotuslikud karistused või vabadust piiravad meetmed, tingimuslike otsuste ja alternatiivsete mõjutusvahendite kohta ning ajutisele kinnipidamisele alternatiivsete järelevalvemeetmete kohta) rakendamise kohta liikmesriikides – aruande lisa (SWD(2014) 34 final, 5.2.2014)

Komisjoni 1. detsembri 2014. aasta otsus 2014/858/EL, milles käsitletakse Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi teatamist oma soovist osaleda politseikoostöö ja kriminaalasjades tehtava õigusalase koostöö valdkonna liidu õigusaktides, mis on võetud vastu enne Lissaboni lepingu jõustumist ja mis ei ole Schengeni acquis’ osa (ELT L 345, 1.12.2014, lk 6–9)

Viimati muudetud: 17.10.2015