Elutähtsa infrastruktuuri kaitse

 

KOKKUVÕTE:

direktiiv 2008/114/EÜ – Euroopa elutähtsate infrastruktuuride identifitseerimine ja määramine ning nende kaitse parandamise vajaduse hindamine

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Sellega kehtestatakse Euroopa elutähtsate infrastruktuuride* identifitseerimise ja määramise Euroopa Liidu (EL) menetlus ning sätestatakse lähenemisviis nende kaitse parandamisele.

PÕHIPUNKTID

Euroopa elutähtsate infrastruktuuride identifitseerimine ja määramine

Haldaja turvalisuse tagamise kavad

Turvalisuse kontaktametnikud

Aruandlus

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiivi kohaldatakse alates 12. jaanuarist 2009. ELi riigid pidid selle oma siseriiklikesse õigusaktidesse üle võtma 12. jaanuariks 2011.

TAUST

* PÕHIMÕISTE

Elutähtsad infrastruktuurid –: varad või süsteemid, mis on hädavajalikud eluliselt tähtsate ühiskondlike toimingute, tervishoiu, turvalisuse, julgeoleku ning inimeste majandusliku ja sotsiaalse heaolu toimimiseks. Euroopa elutähtis infrastruktuur on ELi riikides asuv elutähtis infrastruktuur, mille kahjustada saamisel või hävimisel oleks oluline mõju vähemalt kahele ELi riigile (nt elektrijaamad või naftajuhtmed).

PÕHIDOKUMENT

Nõukogu 8. detsembri 2008. aasta direktiiv 2008/114/EÜ Euroopa elutähtsate infrastruktuuride identifitseerimise ja määramise ning nende kaitse parandamise vajaduse hindamise kohta (ELT L 345, 23.12.2008, lk 75–82)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Komisjoni teatis nõukogule ja Euroopa Parlamendile – Kriitilise infrastruktuuri kaitse terrorismivastases võitluses (KOM(2004) 702 (lõplik), 20.10.2004)

Roheline raamat Euroopa esmatähtsa infrastruktuuri kaitse programmi kohta (KOM(2005) 576 (lõplik), 17.11.2005)

Komisjoni teatis – Euroopa esmatähtsate infrastruktuuride kaitse programmi kohta (KOM(2006) 786 (lõplik), 12.12.2006)

Komisjoni talituste töödokument uue lähenemisviisi kohta elutähtsate infrastruktuuride kaitse Euroopa programmile – Euroopa elutähtsate infrastruktuuride turvalisemaks muutmine (SWD(2013) 318 final, 28.8.2013)

Viimati muudetud: 14.11.2016