Piiriülese koostöö tõhustamine (Prümi otsus)

 

KOKKUVÕTE:

otsus 2008/615/JSK – piiriülene koostöö, eelkõige seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega

MIS ON OTSUSE EESMÄRK?

Selle eesmärk on parandada piiriülest koostööd ELi liikmesriikide politsei- ja õigusasutuste vahel, et võidelda tõhusamalt terrorismi ja piiriülese kuritegevuse vastu. Selles keskendutakse eelkõige automaatsele teabevahetusele. Samuti keskendutakse suursündmustele ja terrorismivastasele võitlusele.

Otsus tuleneb 2005. aasta Belgia, Saksamaa, Hispaania, Prantsusmaa, Luksemburgi, Madalmaade ja Austria mitmepoolsest lepingust. Sellest on saanud õiguslik vahend, mis seob kõiki ELi riike. Seejärel võttis nõukogu vastu Prümi otsuse ja selle rakenduseeskirjad.

PÕHIPUNKTID

Otsuses sätestatakse eeskirjad:

Riiklike andmebaaside loomine ja automatiseeritud juurdepääs andmetele

Andmete edastamine seoses suursündmustega

Teabe edastamine terrorismivastase võitluse eesmärgil

Üksikjuhtudel ja teatud piirangutega võivad ELi riigid edastada üksteisele järgmised andmed terrorirünnakute ärahoidmiseks:

Muud meetmed piiriülese politseikoostöö tõhustamiseks

MIS AJAST OTSUST KOHALDATAKSE?

Seda kohaldatakse alates 26. augustist 2008.

TAUST

Lisateave:

PÕHIMÕISTED

Sõrmejälgede andmed – sõrmejäljekujutised, latentsed sõrmejäljekujutised (latentsed jäljed on palja silmaga nähtavad ja professionaalselt analüüsitavad), peopesa kujutised, latentsed peopesa kujutised ning selliste kujutiste mallid, mida automatiseeritud andmebaasis salvestatakse ja käsitletakse.
DNA mittekodeeriva osa – kromosoomi piirkonnad, mida geneetiliselt ei ekspresseerita, s.t mis teadaolevalt ei kindlusta organismi mingite funktsionaalsete omadustega.
Automatiseeritud otsing – sidusjuurdepääs ühe, mitme või kõikide ELi riikide andmebaasidele otsingu sooritamiseks.
DNA-profiil – tähe- või numbrikood, mis väljendab inimese analüüsitud DNA proovi mittekodeeriva osa identifitseerimistunnuseid.
Kokkulangevuse või selle puudumise tuvastamine – pooled annavad üksteisele piiratud juurdepääsu oma riiklikes DNA ja sõrmejälgede andmebaasides olevatele viiteandmetele. Samuti annavad nad õiguse kasutada neid andmeid sõrmejälgede ja DNA-profiilide automaatseks kontrollimiseks. Viiteandmetega seotud isiklik teave ei ole taotlevale poolele kättesaadav.
Isikustamata andmed – andmed, mis sisaldavad üksikisikute DNA-profiile, mida võidakse kasutada „kokkulangevuse“ tuvastamiseks, kuid mis ei paljasta andmesubjekti identiteeti.

PÕHIDOKUMENT

Nõukogu 23. juuni 2008. aasta otsus 2008/615/JSK piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega (ELT L 210, 6.8.2008, lk 1–11)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Nõukogu 27. märtsi 2017. aasta rakendusotsus (EL) 2017/617 DNA-andmete automatiseeritud andmevahetuse alustamise kohta Kreekas (ELT L 89, 1.4.2017, lk 4–5)

Nõukogu 27. märtsi 2017. aasta rakendusotsus (EL) 2017/618 sõidukite registreerimisandmete automatiseeritud andmevahetuse alustamise kohta Taanis (ELT L 89, 1.4.2017, lk 6–7)

Nõukogu 18. mai 2017. aasta rakendusotsus (EL) 2017/943 sõidukite registreerimisandmete automatiseeritud andmevahetuse kohta Maltal, Küprosel ja Eestis ning millega asendatakse otsused 2014/731/EL, 2014/743/EL ja 2014/744/EL (ELT L 142, 2.6.2017, lk 84–86)

Nõukogu 18. mai 2017. aasta rakendusotsus (EL) 2017/944 sõrmejälgede andmeid käsitleva automatiseeritud andmevahetuse kohta Lätis ning millega asendatakse otsus 2014/911/EL (ELT L 142, 2.6.2017, lk 87-88)

Nõukogu 18. mai 2017. aasta rakendusotsus (EL) 2017/945 DNA-andmete automatiseeritud andmevahetuse kohta Slovakkias, Portugalis, Lätis, Leedus, Tšehhi Vabariigis, Eestis, Ungaris, Küprosel, Poolas, Rootsis, Maltal ja Belgias ning millega asendatakse otsused 2010/689/EL, 2011/472/EL, 2011/715/EL, 2011/887/EL, 2012/58/EL, 2012/299/EL, 2012/445/EL, 2012/673/EL, 2013/3/EL, 2013/148/EL, 2013/152/EL ja 2014/410/EL (ELT L 142, 2.6.2017, lk 89–92)

Nõukogu 18. mai 2017. aasta rakendusotsus (EL) 2017/946 sõrmejälgede andmeid käsitleva automatiseeritud andmevahetuse kohta Slovakkias, Bulgaarias, Prantsusmaal, Tšehhi Vabariigis, Leedus, Madalmaades, Ungaris, Küprosel, Eestis, Maltal, Rumeenias ja Soomes ning millega asendatakse otsused 2010/682/EL, 2010/758/EL, 2011/355/EL, 2011/434/EL, 2011/888/EL, 2012/46/EL, 2012/446/EL, 2012/672/EL, 2012/710/EL, 2013/153/EL, 2013/229/EL ja 2013/792/EL (ELT L 142, 2.6.2017, lk 93–96)

Nõukogu 18. mai 2017. aasta rakendusotsus (EL) 2017/947 sõidukite registreerimisandmete automatiseeritud andmevahetuse kohta Soomes, Sloveenias, Rumeenias, Poolas, Rootsis, Leedus, Bulgaarias, Slovakkias ja Ungaris ning millega asendatakse otsused 2010/559/EL, 2011/387/EL, 2011/547/EL, 2012/236/EL, 2012/664/EL, 2012/713/EL, 2013/230/EL, 2013/692/EL ja 2014/264/EL (ELT L 142, 2.6.2017, lk 97–99)

Nõukogu 12. oktoobri 2017. aasta rakendusotsus (EL) 2017/1866 sõidukite registreerimisandmete automatiseeritud andmevahetuse alustamise kohta Tšehhi Vabariigis (ELT L 266, 17.10.2017, lk 6–7)

Nõukogu 12. oktoobri 2017. aasta rakendusotsus (EL) 2017/1867 sõrmejälgede andmeid käsitleva automatiseeritud andmevahetuse alustamise kohta Portugalis (ELT L 266, 17.10.2017, lk 8–9)

Nõukogu 12. oktoobri 2017. aasta rakendusotsus (EL) 2017/1868 sõrmejälgede andmeid käsitleva automatiseeritud andmevahetuse alustamise kohta Kreekas (ELT L 266, 17.10.2017, lk 10–11)

Nõukogu 12. veebruari 2016. aasta rakendusotsus (EL) 2016/254 sõidukite registreerimisandmeid käsitleva automatiseeritud andmevahetuse alustamise kohta Lätiga (ELT L 47, 24.2.2016, lk 8–9)

Nõukogu 18. novembri 2016. aasta rakendusotsus (EL) 2016/2047 DNA-andmeid käsitleva automatiseeritud andmevahetuse alustamise kohta Taanis (ELT L 318, 24.11.2016, lk 8–9)

Nõukogu 18. novembri 2016. aasta rakendusotsus (EL) 2016/2048 sõrmejälgede andmeid käsitleva automatiseeritud andmevahetuse alustamise kohta Taanis (ELT L 318, 24.11.2016, lk 10–11)

Nõukogu 10. novembri 2015. aasta rakendusotsus (EL) 2015/2009 sõrmejälgede andmeid käsitleva automatiseeritud andmevahetuse alustamise kohta Poolaga (ELT L 294, 11.11.2015, lk 70–71)

Nõukogu 10. novembri 2015. aasta rakendusotsus (EL) 2015/2049 sõrmejälgede andmeid käsitleva automatiseeritud andmevahetuse alustamise kohta Rootsiga (ELT L 300, 17.11.2015, lk 15–16)

Nõukogu 10. novembri 2015. aasta rakendusotsus (EL) 2015/2050 sõrmejälgede andmeid käsitleva automatiseeritud andmevahetuse alustamise kohta Belgiaga (ELT L 300, 17.11.2015, lk 17–18)

Nõukogu 26. juuli 2010. aasta otsus 2010/482/EL Euroopa Liidu ning Islandi ja Norra vahelise lepingu (mis käsitleb nõukogu otsuse 2008/615/JSK (piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega) ja nõukogu otsuse 2008/616/JSK (millega rakendatakse otsust 2008/615/JSK piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega) ja selle lisa teatavate sätete kohaldamist) sõlmimise kohta (ELT L 238, 9.9.2010, lk 1–2)

Nõukogu 23. juuni 2008. aasta otsus 2008/616/JSK, millega rakendatakse otsust 2008/615/JSK piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega (ELT L 210, 6.8.2008, lk 12–72)

Viimati muudetud: 04.05.2020