Euroopa Sotsiaalfond (2007−2013)

Et määratleda Euroopa Sotsiaalfondi ülesanne ja kohaldamisala ajavahemikuks 2007−2013, nähakse käesoleva määrusega ette erisätted nende tegevusliikide kohta, mida ESF võib rahastada. ESF toetab ühenduse prioriteete, mis on seotud vajadusega tugevdada sotsiaalset ühtekuuluvust, suurendada tootlikkust ja konkurentsivõimet ning soodustada majanduskasvu ja jätkusuutlikku arengut. Seda arvesse võttes on ESFi eesmärk aidata kaasa majandusliku ja sotsiaalse sidususe tugevdamisele, suurendades tööhõivet ja töö leidmise võimalusi.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1081/2006, 5. juuli 2006, mis käsitleb Euroopa Sotsiaalfondi ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1784/1999 (vt muutmisakt(id)).

KOKKUVÕTE

Üldsätetega Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta nähakse ajavahemikuks 2007−2013 ette, et ESF toetab tegevusi lähenemise eesmärgi (vähim arenenud piirkondade puhul) ning piirkondliku konkurentsivõime ja tööhõive eesmärgi (mis püüab prognoosida majanduslikke muutusi väljakutsetega silmitsi seismiseks) raames.

Ülesanded

ESF toetab liikmesriikide poliitikat, et koondada Lissaboni strateegia majanduskasvule ja tööhõivele. Need poliitikavaldkonnad on tihedalt seotud majanduspoliitika üldsuuniste, Euroopa tööhõivestrateegia ja ka tööhõivesuunistega. Täpsemalt on ESFi eesmärk:

Kohaldamisala ja prioriteedid

ESF toetab lähenemise ning piirkondliku konkurentsivõime ja tööhõive eesmärkide raames meetmeid liikmesriikides järgmiste prioriteetide alusel:

Prioriteedid

Lisaks toetab ESF lähenemise eesmärgi raames järgmisi prioriteete:

Toetuse kontsentreerimine

Liikmesriigid tagavad, et ESFi toetatav tegevus oleks kooskõlas Euroopa tööhõivestrateegiaga ning toetaks nimetatud strateegiale vastavaid meetmeid. Liikmesriigid koondavad oma toetuse asjakohaste tööhõivealaste soovituste täitmisele.

Kulude abikõlblikkus

Kulude abikõlblikkust käsitlevad eeskirjad otsustatakse riigisisesel tasandil. Siiski ei ole ESFi jaoks abikõlblikud järgmised kulud:

Hea haldustava ja partnerlus

ESF edendab head haldustava ja partnerlust. ESFi abi tuleb kavandada ja ellu viia asjakohasel territoriaalsel tasemel, arvestades riikliku, piirkondliku ja kohaliku tasandiga vastavalt iga liikmesriigi institutsioonilisele korraldusele. Liikmesriigid tagavad asjakohasel territoriaalsel tasemel tööturu osapoolte kaasamise ja piisava konsulteerimise teiste sidusrühmadega ning nende osalemise ESFi abi ettevalmistamisel, rakendamisel ja järelevalvel.

Kontekst

Muud ajavahemiku 2007–2013 ühtekuuluvuspoliitikaga seotud sätted on kirjas neljas määruses, milles käsitletakse:

Poliitiliselt on ajavahemiku 2007–2013 ühtekuuluvuspoliitika rahastamise aluseks institutsioonidevaheline kokkulepe ja finantsraamistik aastateks 2007–2013.

Viited

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EÜ) nr 1081/2006

1.8.2006

ELT L 210, 31.7.2006

Muutmisakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EÜ) nr 396/2009

22.5.2009

ELT L 126, 21.5.2009

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni otsus 2006/593/EÜ, 4. august 2006, millega määratakse liikmesriikide kaupa kindlaks piirkondliku konkurentsivõime ja tööhõive eesmärgi jaoks ette nähtud kulukohustuste assigneeringute soovituslik jaotus ajavahemikuks 2007–2013 (ELT L 243, 6.9.2006).

Muudetud järgmise aktiga:

otsus 2010/476/UE (ELT L 232, 2.9.2010).

Nõukogu otsus 2006/702/EÜ, 6. oktoober 2006, ühenduse ühtekuuluvuspoliitika strateegiliste suuniste kohta (ELT L 291, 21.10.2006). Nõukogu võttis strateegiliste suuniste eelnõu ühtekuuluvuse, majanduskasvu ja tööhõive kohta vastu 6. oktoobril 2006. Nimetatud strateegilised suunised moodustavad soovitusliku raamistiku ühtekuuluvuspoliitika ja fondide tegevuse kehtestamiseks ajavahemikuks 2007−2013.

Komisjoni 5. juuli 2005. aasta teatis „Ühtekuuluvuspoliitika toetus majanduskasvule ja töökohtade loomisele: ühenduse strateegilised suunised 2007–2013” (KOM(2005) 299 – Euroopa Liidu Teatajas avaldamata).

Viimati muudetud: 17.09.2010