Mahepõllumajandustoodete tootmine ja märgistamine

 

KOKKUVÕTE:

määrus (EÜ) nr 834/2007 mahepõllumajandusliku tootmise ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamise kohta

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Määrusega sätestatakse mahepõllumajanduslikke tooteid reguleeriv õiguslik raamistik. See sisaldab mahepõllumajandusliku tootmise põhieesmärke ja üldiseid põhimõtteid ning kirjeldab eeskirju, mis reguleerivad tootmist, märgistamist, kontrolli ja kaubavahetust kolmandate riikidega.

Mahepõllumajanduslike toodete tootmise, märgistamise ja kontrollimise eeskirjade ühtlustamise eesmärk on tagada

PÕHIPUNKTID

Kohaldamisala

Raamistiku reguleerimisala hõlmab järgmist:

Eesmärgid ja põhimõtted

Eesmärkide hulgas on põhilised säästev põllumajandus ja tootmise kvaliteet, mis peavad vastama tarbijate vajadustele.

Üldised põhimõtted puudutavad näiteks konkreetseid tootmismeetodeid, loodusvarade kasutamist ning keemiliselt sünteesitud sisendite ranget piiramist.

Selles sätestatakse ka mahepõllumajanduse ning mahepõllumajandusliku toidu ja sööda töötlemise konkreetsed põhimõtted.

Tootmiseeskirjad

Vastavalt mahepõllumajandusliku tootmise üldeeskirjadele on geneetiliselt muundatud organismid (GMOd) igasugusel kujul keelatud. Toidu märgistamise eeskirjad aitavad ettevõtjatel selle keelu järgimist tagada. Samuti on keelatud töötlemine ioniseeriva kiirgusega.

Kui soovitakse kasutada mõlemat põllumajandusliku tootmise liiki (mahepõllumajanduslikku ja muud), tuleb tagada loomade ja maa eraldatus nende kahe tegevuse vahel.

Mahepõllumajanduslik taimekasvatus peab vastama konkreetsetele eeskirjadele.

Konkreetsetel aladel kasvavad looduslikud taimed liigitatakse samuti mahepõllumajanduslikeks toodeteks, kui on täidetud nende kogumise viisi ja kohaga seotud tingimused (nt kogumise ala ei ole vähemalt kolm aastat töödeldud muude kui lubatud toodetega). Merevetikaid võib samuti käsitada mahepõllumajanduslike toodetena tingimusel, et nende kasvatamise ja kogumise alad vastavad konkreetsetele nõuetele.

Mahepõllumajanduslik loomakasvatus peab vastama järgmisi tegureid käsitlevatele konkreetsetele eeskirjadele:

Sarnaseid eeskirju kohaldatakse vesiviljelusloomadele.

Komisjon lubab mahepõllumajanduslikus tootmises kasutada piiratud arvul tooteid ja aineid. Neid võib kasutada taimekaitsevahenditena, söödana ning loomapidamishoonete ja taimede tootmiseks kasutatavate hoonete puhastamiseks. Samuti võib komisjon kehtestada tingimusi ja piiranguid seoses nende toodete kasutamisega.

Mahepõllumajanduslikku tootmist alustavad põllumajandusettevõtted peavad järgima üleminekuaja eeskirju, st pidama üleminekujärgus kinni mahepõllumajanduse põhimõtetest. Käesoleva määrusega kehtestatakse sellele üleminekuajale kohaldatavad eeskirjad.

Mahepõllumajanduslik töödeldud sööt peab koosnema mahepõllumajanduslikest söödamaterjalidest ja seda ei tohi töödelda keemiliste lahuste abil. Töödeldud toit peab koosnema peamiselt põllumajanduslikku päritolu koostisosadest. Muud koostisosad on lubatavad ainult juhul, kui nende kasutamiseks on taotletud komisjoni luba. Mahepõllumajanduslikku pärmi toodetakse ainult mahepõllumajanduslikest substraatidest ja muudest lubatud koostisosadest.

Komisjon võib lubada erandeid eesmärkide, tootmiseeskirjade ja märgistamisega seotud sätetest. Kõnealused erandid peavad olema ajaliselt piiratud ning neid võib ette näha ainult konkreetsetel juhtudel.

Märgistamine

Märgistamisel, reklaamimisel või äridokumentides võib mahepõllumajandusliku toote, selle koostisosade või toorainete kirjeldamiseks kasutada mõisteid nagu „mahe-“ ja „öko-“.

Mahepõllumajandusliku toote märgistus peab olema pakendil selgesti nähtav ning sellel peab olema asjaomase toote sertifitseerinud kontrolliasutuse koodnumber.

Alates 1. juulist 2010 on mahepõllumajanduslike toidukaupade puhul kohustuslik kasutada ELi logo tootes kasutatud toorainete päritolu tähisena. See tähis peab asuma ELi logoga samal väljal.

Kontrollid

Käesoleva määruse sätete järgimist tagatakse määruse (EÜ) nr 882/2004 alusel ettenähtud kontrollsüsteemi ning komisjoni koostatud ettevaatus- ja kontrollimeetmete abil. Selle süsteemiga tagatakse toidu jälgitavus vastavalt määrusele (EÜ) nr 178/2002.

Kontrollide laad ja sagedus määratakse kindlaks nõuete rikkumise riski hindamise alusel. Kontrolle korraldavad ELi riikide määratud asutused. Teatud juhtudel võivad kõnealused asutused delegeerida kontrolliülesanded akrediteeritud organitele, kuid nad vastutavad jätkuvalt läbiviidavate kontrollide järelevalve ning erandite kohaldamise eest. ELi riigid peavad esitama komisjonile korrapäraselt teabe pädevate asutuste ja kontrolliorganite loetelu kohta.

Pädevad asutused peavad samuti kontrollima enne mahepõllumajandusliku toote turuleviimist kõigi selle turustamisega seotud ettevõtjate tegevust.

Pärast seda kontrolli saab ettevõtja sertifikaadi, mis kinnitab käesoleva määruse nõuetele vastavust. Kui täheldatakse nõuete eiramist, peab pädev asutus tagama, et kõnealuste toodete märgistusel ei ole mingeid viiteid mahepõllumajanduslikule tootmisele.

Kaubandus kolmandate riikidega

Kolmandast riigist imporditud tooteid võib samuti müüa ELi turul mahepõllumajanduslikena, kui tooted vastavad käesoleva määruse eeskirjadele ja neid on kontrollitud. Kõnealust kontrolli võib viia läbi ELi tunnustatud või akrediteeritud kontrollorgan.

Turundus ja statistika jälgimine

Mahepõllumajandusliku toote turustamist ei tohi mingil viisil takistada ELi riikide mingid muud asutused peale toote kontrolli läbiviinud asutuse.

Komisjon tegeleb statistika jälgimisega ELi riikide esitatud statistiliste andmete alusel. Komisjoni abistab mahepõllumajandusega seotud poliitika määratlemisel mahepõllumajandusliku tootmise regulatiivkomitee.

Kehtetuks tunnistamine

Määrusega (EL) 2018/848 tunnistatakse kehtetuks ja asendatakse määrus (EÜ) nr 834/2007 alates 1. jaanuarist 2021.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2009.

TAUST

PÕHIDOKUMENT

Nõukogu 28. juuni 2007. aasta määrus (EÜ) nr 834/2007 mahepõllumajandusliku tootmise ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamise ja määruse (EMÜ) nr 2092/91 kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 189, 20.7.2007, lk 1–23)

Määruse (EÜ) nr 834/2007 järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD DOKUMENDID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2018. aasta määrus (EL) 2018/848, mis käsitleb mahepõllumajanduslikku tootmist ja mahepõllumajanduslike toodete märgistamist ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 834/2007 (ELT L 150, 14.6.2018, lk 1–92)

Vt konsolideeritud versioon.

Komisjoni 5. septembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 889/2008, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 (mahepõllumajandusliku tootmise ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamise kohta) üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses mahepõllumajandusliku tootmise, märgistamise ja kontrolliga (ELT L 250, 18.9.2008, lk 1–84)

Vt konsolideeritud versioon.

Viimati muudetud: 24.09.2018