Loomset päritolu toidu hügieeni tagamine

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrusega (EÜ) nr 853/2004 sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erieeskirjad toidukäitlejatele. See on Euroopa Liidu 2004. aasta nn hügieenipaketi ehk toidu hügieeni käsitlevate õigusaktide üks põhielemente.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 853/2004, millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erieeskirjad.

KOKKUVÕTE

Käesoleva määruse eesmärk on tagada kõrgetasemeline toiduohutus ja tervisekaitse. See täiendab toiduhügieeni käsitlevat ELi määrust 852/2004, mille eeskirjad puudutavad peamiselt selles valdkonnas tegutsevate ettevõtjate kontrollimist.

Määruse nõudeid kohaldatakse töötlemata ja töödeldud loomsete saaduste suhtes. Üldjuhul ei kohaldata neid toidu suhtes, mis sisaldab nii taimseid kui ka loomseid töödeldud saadusi.

Euroopa Liidu (EL) liikmesriigid peavad registreerima ja vajaduse korral tunnustama loomseid saadusi käitlevaid ettevõtteid.

Valdkondlik lähenemisviis

Määruse eeskirjad loomset päritolu toidu kohta käsitlevad järgmisi põhisektoreid: liha, karploomad, kala ja piim. Määrus võimaldab liikmesriikide pädevatel asutustel lubada igas sektoris eritingimusi vastavalt traditsioonilistele tootmismeetoditele.

Liha sektoris puudutavad need eeskirjad nt tapamajasid, liha lõikamist ja konditustamist, märgistamist, ladustamist, transporti ja laagerdamist. Ulukiliha osas peaksid kütid saama tervishoiu- ja hügieenialast koolitust.

Karploomade ja kalatoodete osas käsitlevad igakülgsed eeskirjad kõike tootmisest ja püügist kuni seadmete, tootmisruumide, töötlemise ja transpordini.

Liha

Selle sektori hulka kuuluvad kodukabiloomad (koduveised, sead, lambad ja kitsed); kodulinnud ja jäneselised (tehistingimustes peetavad linnud / küülikud, jänesed ja närilised); tehistingimustes peetavad ulukid; looduslikud ulukid; hakkliha, lihavalmistised ja mehaaniliselt eraldatud lihamass ning lihatooted.

Muud sektorid on:

2013. aasta mais võttis komisjon vastu meetmete paketi, mille eesmärk on veelgi parandada tervishoidu ja ohutust toidutarneahelas.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EÜ) nr 853/2004

20.5.2004

-

ELT L 139, 30.4.2004

Muutmisakt(id)

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EÜ) nr 219/2009

20.4.2009

-

ELT L 87, 31.3.2009

Määruse (EÜ) nr 853/2004 kronoloogilised muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesolevat konsolideeritud versiooni tuleb kasutada üksnes viitamiseks.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni 5. detsembri 2005. aasta määrus (EÜ) nr 2074/2005, millega sätestatakse rakendusmeetmed Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 853/2004 käsitletud teatavate toodete ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrustes (EÜ) nr 854/2004 ja (EÜ) nr 882/2004 käsitletud ametlike kontrollide suhtes, sätestatakse erandid Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EÜ) nr 852/2004 ning muudetakse määruseid (EÜ) nr 853/2004 ja (EÜ) nr 854/2004 (ELT L 338, 22.12.2005).

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 852/2004 toiduainete hügieeni kohta (ELT L 139, 30.4.2004).

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 854/2004, millega kehtestatakse erieeskirjad inimtoiduks ettenähtud loomsete saaduste ametlikuks kontrollimiseks (ELT L 139, 30.4.2004).

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. aprilli 2044. aasta direktiiv 2004/41/EÜ, millega tunnistatakse kehtetuks teatavad direktiivid, mis käsitlevad teatavate inimtoiduks ettenähtud loomse päritoluga toodete tootmise ja turuleviimise toiduhügieeni ning tervishoiunõudeid, ja muudetakse nõukogu direktiive 89/662/EMÜ ja 92/118/EMÜ ning nõukogu otsust 95/408/EÜ (ELT L 157, 30.4.2004).

Viimati muudetud: 18.05.2014