Toiduohutus – talust taldrikule

KOKKUVÕTE:

Määrus (EÜ) nr 852/2004 toiduainete hügieeni kohta

KOKKUVÕTE

ELi eesmärk on tagada toiduhügieen kõigis tootmisprotsessi etappides alates esmatootmisest (peamiselt põllumajandus, jahipidamine ja kalapüük) kuni toidu jõudmiseni lõpptarbija kätte. See ELi õigusakt ei käsitle toitumist, toidu koostist ja kvaliteeti ega toidu tootmist või valmistamist kodus.

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Määruses ja selle lisades on määratud kindlaks toiduohutusega seotud eesmärgid, mis on toiduga tegelevatele ettevõtetele kohustuslikud.

PÕHIPUNKTID

Põhiprintsiibi kohaselt peavad kõik toidukäitlejad tagama, et tootmisprotsessi kõigis etappides järgitakse häid hügieenitavasid.

Määruse I lisas käsitletakse esmatootmisega (st põllumajandus, jahipidamine ja kalapüük) seotud tegevusi, sealhulgas esmatoodete vedu, käsitsemist ja hoidmist ning elusloomade vedu.

II lisas sätestatud üldised hügieeniga seotud eesmärgid puudutavad järgmisi valdkondi:

toidukäitlemisruumid ja -seadmed,

veotingimused,

toidujäätmed,

veevarustus,

toitu käitlevate töötajate isiklik hügieen ja väljaõpe,

ümbris ja pakend,

kuumtöötlus.

Lisaks peavad kõik toidukäitlemisettevõtted täitma määrust (EÜ) nr 853/2004, milles sätestatakse eeskirjad loomset päritolu toidu kohta.

Vahel võidakse teha erandeid, näiteks vahetult kohalikke tarbijaid varustavate väikeettevõtete puhul. ELi riigid võivad eeskirju kohandada, et võtta arvesse teatavaid kohalikke tingimusi, kahjustamata seejuures toiduohutust.

HACCP süsteem

Toidukäitlemisettevõtted (välja arvatud põllumajanduse, karjakasvatuse, jahipidamise või kalapüügiga tegelevad ettevõtted) peaksid kohaldama ohuanalüüsi ja kriitiliste kontrollpunktide süsteemi (HACCP) põhimõtteid, mis esitati Codex Alimentarius’es. Need põhimõtted ei asenda siiski ametlikke kontrolle. Eesmärk on

määrata kindlaks kriitilised kontrollpunktid ja järelevalve kord;

määrata kindlaks parandusmeetmed;

rakendada menetlusi meetmete tõhususe kontrollimiseks;

pidada arvestust.

ELi riigid peavad soodustama HACCP põhimõtetele tuginevate riiklike suuniste ja vajaduse korral ka kogu ELi hõlmavate suuniste väljatöötamist.

Toidukäitlemisettevõtetel peab olema tegevusluba ja kõik ruumid peavad olema asjaomases asutuses registreeritud, kui see on siseriiklike või ELi õigusaktidega nõutav.

ELi imporditav toit ja eksporditav loomset päritolu toit peab vastama ELi või samaväärsetele standarditele ning importivas riigis kehtestatud nõuetele.

Määruse (EÜ) nr 178/2002 alusel kehtestatud jälgitavuse* eeskirjad kehtivad ELi imporditava ja EList eksporditava toidu suhtes ka praegu, kuid lisandunud on teatavaid uusi nõudeid.

Kui toidukäitlemisettevõte avastab, et toit kujutab tõsist ohtu tervisele, peab ta selle toidu viivitamata turult kõrvaldama ning teavitama tarbijaid ja asjaomast ametiasutust.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrus jõustus 20. mail 2004.

PÕHIMÕISTED

* Jälgitavus – võimalus selgitada välja ja jälgida toidu või toidulooma teekonda kõigis tootmise, töötlemise ja turustamise etappides.

TAUST

Toiduhügieen – põhilised õigusaktid Euroopa Komisjoni veebilehel

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 852/2004 toiduainete hügieeni kohta (ELT L 139, 30.4.2004, lk 1–54)

Määruse (EÜ) nr 852/2004 järjestikused muudatused ja parandused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni 15. novembri 2005. aasta määrus (EÜ) nr 2073/2005 toiduainete mikrobioloogiliste kriteeriumide kohta (ELT L 338, 22.12.2005, lk 1–26). Vt konsolideeritud versioon.

Komisjoni 5. detsembri 2005. aasta määrus (EÜ) nr 2074/2005, millega sätestatakse rakendusmeetmed Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 853/2004 käsitletud teatavate toodete ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrustes (EÜ) nr 854/2004 ja (EÜ) nr 882/2004 käsitletud ametlike kontrollide suhtes, sätestatakse erandid Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EÜ) nr 852/2004 ning muudetakse määruseid (EÜ) nr 853/2004 ja (EÜ) nr 854/2004 (ELT L 338, 22.12.2005, lk 27–59). Vt konsolideeritud versioon.

Viimati muudetud: 24.11.2015