Loomade heaolu vedamise ajal – ELi eeskirjad

KOKKUVÕTE:

nõukogu määrus (EÜ) nr 1/2005, mis käsitleb loomade kaitset vedamise ja sellega seonduvate toimingute ajal

KOKKUVÕTE

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

PÕHIPUNKTID

Määrusega kehtestatakse järgmised nõuded.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrust kohaldatakse alates 25. jaanuarist 2005.

TAUST

Lisateave: vt Loomade heaolu – peamised saavutused (Euroopa Komisjoni veebileht).

ÕIGUSAKT

Nõukogu 22. detsembri 2004. aasta määrus (EÜ) nr 1/2005, mis käsitleb loomade kaitset vedamise ja sellega seonduvate toimingute ajal ning millega muudetakse direktiive 64/432/EMÜ ja 93/119/EÜ ning määrust (EÜ) nr 1255/97 (ELT L 3, 5.1.2005, lk 1–44)

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Nõukogu 21. juuni 2004. aasta otsus 2004/544/EÜ loomade kaitset rahvusvaheliste vedude ajal käsitleva Euroopa konventsiooni allakirjutamise kohta (ELT L 241, 13.7.2004, lk 21)

Nõukogu 25. juuni 1997. aasta määrus (EÜ) nr 1255/97 ühenduse kriteeriumide kohta peatuspaikadele ja direktiivi 91/628/EMÜ lisas osutatud teekonnaplaanide muutmise kohta (ELT L 174, 2.7.1997, lk 1–6).

Nõukogu määruse (EÜ) nr 1255/97 järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Komisjoni 18. aprilli 2013. aasta rakendusotsus 2013/188/EL nõukogu määruse (EÜ) nr 1/2005 (mis käsitleb loomade kaitset vedamise ja sellega seonduvate toimingute ajal ning millega muudetakse direktiive 64/432/EMÜ ja 93/119/EÜ ning määrust (EÜ) nr 1255/97) kohaselt tehtud mittediskrimineerivaid kontrolle käsitlevate aastaaruannete kohta (teatavaks tehtud numbri C(2013) 2098 all) (ELT L 111, 23.4.2013, lk 107–114)

Viimati muudetud: 18.04.2016