Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) – tagab ELis ohutu toidu ja sööda

 

KOKKUVÕTE:

määrus (EÜ) nr 178/2002 – toidualaste õigusnormide üldpõhimõtted ja -nõuded, Euroopa Toiduohutusameti loomine ning toiduohutuse tagamise kord

määrus (EL) 2019/1381 – toiduahela ELi tasandi riskihindamise läbipaistvus ja kestlikkus

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

PÕHIPUNKTID

Määrus (EL) 2019/1381, milles käsitletakse toiduahela ELi tasandi riskihindamise läbipaistvust ja kestlikkust, muudab peamiselt määrust (EÜ) nr 178/2002. Selle eesmärk on järgmine.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrust (EÜ) nr 178/2002 kohaldatakse alates 21. veebruarist 2002.

Määruse (EL) 2019/1381 muutmises sisalduvaid uusi eeskirju kohaldatakse alates 27. märtsist 2021.

TAUST

Samuti muudetakse määrusega (EL) 2019/1381 läbipaistvuse küsimuses veel kaheksat valdkondlikku õigusakti (st õigusaktid seotud valdkondade kohta):

Lisateave:

PÕHIDOKUMENDID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrus (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused (EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1–24)

Määruse (EÜ) nr 178/2002 hilisemad muudatused on algdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2019/1381, 20. juuni 2019, mis käsitleb toiduahela ELi tasandi riskihindamise läbipaistvust ja kestlikkust ning millega muudetakse määrusi (EÜ) nr 178/2002, (EÜ) nr 1829/2003, (EÜ) nr 1831/2003, (EÜ) nr 2065/2003, (EÜ) nr 1935/2004, (EÜ) nr 1331/2008, (EÜ) nr 1107/2009 ja (EL) 2015/2283 ning direktiivi 2001/18/EÜ (ELT L 231, 6.9.2019, lk 1–28)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. aprilli 2017. aasta määrus (EL) 2017/745, milles käsitletakse meditsiiniseadmeid, millega muudetakse direktiivi 2001/83/EÜ, määrust (EÜ) nr 178/2002 ja määrust (EÜ) nr 1223/2009 ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 90/385/EMÜ ja 93/42/EMÜ (ELT L 117, 5.5.2017, lk 1–175)

Vt konsolideeritud versioon.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2015. aasta määrus (EL) 2015/2283, mis käsitleb uuendtoitu, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1169/2011 ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 258/97 ja komisjoni määrus (EÜ) nr 1852/2001 (ELT L 327, 11.12.2015, lk 1–22)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise ja nõukogu direktiivide 79/117/EMÜ ja 91/414/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 309, 24.11.2009, lk 1–50)

Vt konsolideeritud versioon.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1331/2008, millega kehtestatakse toidu lisaainete, toiduensüümide ning toidu lõhna- ja maitseainete lubade andmise ühtne menetlus (EMPs kohaldatav tekst) (ELT L 354, 31.12.2008, lk 1–6)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. oktoobri 2004. aasta määrus (EÜ) nr 1935/2004 toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud materjalide ja esemete kohta, millega tunnistatakse kehtetuks direktiivid 80/590/EMÜ ja 89/109/EMÜ (ELT L 338, 13.11.2004, lk 4–17)

Vt konsolideeritud versioon.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrus (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta (ELT L 268, 18.10.2003, lk 29–43)

Vt konsolideeritud versioon.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrus (EÜ) nr 1829/2003 geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kohta (ELT L 268, 18.10.2003, lk 1–23)

Vt konsolideeritud versioon.

Viimati muudetud: 22.10.2019