Tööstusheide

 

KOKKUVÕTE:

direktiiv 2010/75/EL tööstusheite kohta

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Selles sätestatakse eeskirjad, mille eesmärk on vältida või, kui see ei ole teostatav, vähendada saasteainete heidet õhku, vette ja pinnasesse ning vältida jäätmete tekkimist, et saavutada keskkonna kaitse kõrge tase.

PÕHIPUNKTID

Kohaldamisala

Load

Erieeskirjad

Direktiiviga sätestatakse eraldi peatükkides miinimumnõuded konkreetsetele sektoritele. Sealhulgas sätestatakse erieeskirjad seoses järgmisega:

Kehtetuks tunnistamine

Selle direktiiviga tunnistatakse kehtetuks ja asendatakse seitse varasemat direktiivi: saastuse kompleksse vältimise ja kontrolli (IPPC) direktiiv (direktiiv 2008/1/EÜ), suurte põletusseadmete direktiiv (direktiiv 2001/80/EÜ), jäätmete põletamise direktiiv (direktiiv 2000/76/EÜ), lahustite heitkoguste direktiiv (direktiiv 1999/13/EÜ) ja kolm direktiivi titaandioksiidi kohta (78/176/EMÜ, 82/883/EMÜ ja 92/112/EMÜ).

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiivi kohaldatakse alates 6. jaanuarist 2011 ja see pidi ELi riikides jõustuma hiljemalt 7. jaanuariks 2013.

TAUST

PÕHIMÕISTED

Parim võimalik tehnika: heite vältimiseks või vähendamiseks kõige tõhusam tehnika, mis on tehniliselt teostatav ja majanduslikult otstarbekas vastavas tööstussektoris.

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta direktiiv 2010/75/EL tööstusheidete kohta (saastuse kompleksne vältimine ja kontroll) (uuesti sõnastatud) (ELT L 334, 17.12.2010, lk 17–119)

Direktiivi 2010/75/EL hilisemad muudatused on algdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD DOKUMENDID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. detsembri 2011. aasta direktiiv 2011/92/EL teatavate riiklike ja eraprojektide keskkonnamõju hindamise kohta (ELT L 26, 28.1.2012, lk 1–21)

Vt konsolideeritud versioon.

Viimati muudetud: 30.06.2020