Loodusliku linnustiku kaitse

 

KOKKUVÕTE:

direktiiv 2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

PÕHIPUNKTID

Ohustatud liikidega seotud meetmed

ELi riigid peavad võtma vajalikud meetmed linnuliikide arvukuse taastamiseks või hoidmiseks tasemel, mis vastab ökoloogilistele, teaduslikele ja kultuurilistele nõuetele, arvestades samal ajal majanduslikke ja puhkeaja veetmisega seotud vajadusi.

Meetmed kõikide linnuliikide jaoks

Tuleb võtta meetmed linnuliikide elupaikade* piisava mitmekesisuse ja suuruse säilitamiseks, hoidmiseks või taastamiseks.

Need meetmed hõlmavad peamiselt järgmist:

Erimeetmed

Üldised kaitsemeetmed

Linnujaht

Uuringud

ELi riigid peavad soodustama kõikide Euroopas looduslikult esinevate linnuliikide asurkondade kaitseks, hoidmiseks ja mõistlikuks kasutamiseks (nt väljasuremisohus liikide siseriiklike loendite koostamiseks) tehtavat uurimistööd.

Aruandlus

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiivi kohaldatakse alates 15. veebruarist 2010. Direktiiviga 2009/147/EÜ kodifitseeritakse ja asendatakse direktiiv 79/409/EMÜ ja selle hilisemad muudatused.

TAUST

Lisateave:

PÕHIMÕISTED

Elupaik – looduslik piirkond või keskkonna liik, kus mingi konkreetne looma- või taimeliik tavaliselt elab.
Biotoop – ühetaoliste keskkonnatingimustega piirkond, mis on konkreetse loomade ja taimede koosluse elupaigaks.

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. novembri 2009. aasta direktiiv 2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta (kodifitseeritud versioon) (ELT L 20, 26.1.2010, lk 7–25)

Direktiivi 2009/147/EÜ hilisemad muudatused on algdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUV DOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuni 2019. aasta määrus (EL) 2019/1010, mis käsitleb keskkonnaga seotud õigusaktide alaste aruandluskohustuste ühtlustamist ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EÜ) nr 166/2006 ja (EL) nr 995/2010, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 2002/49/EÜ, 2004/35/EÜ, 2007/2/EÜ, 2009/147/EÜ ja 2010/63/EL, nõukogu määrusi (EÜ) nr 338/97 ja (EÜ) nr 2173/2005 ning nõukogu direktiivi 86/278/EMÜ (ELT L 170, 25.6.2019, lk 115–127)

Viimati muudetud: 28.05.2020