Osoonikihti kahandavad ained

 

KOKKUVÕTE:

määrus (EÜ) nr 1005/2009 osoonikihti kahandavate ainete kohta (osoonimäärus)

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

PÕHIPUNKTID

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2010.

TAUST

Lisateave:

PÕHIMÕISTED

Lähteaine: kontrollitav aine või uus aine, mille algkoostis muutub keemilisel töötlemisel täielikult ning mille heited on ebaolulised.
Tootmise abiained: kontrollitavad ained, mida kasutatakse keemilise tootmise abiainena III lisas loetletud rakenduste puhul.

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. septembri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1005/2009 osoonikihti kahandavate ainete kohta (ELT L 286, 31.10.2009, lk 1–30)

Määruse (EÜ) nr 1005/2009 hilisemad muudatused on algteksti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Viimati muudetud: 12.02.2021