Võitlus ebaseadusliku metsaraiega

 

KOKKUVÕTE:

määrus (EL) nr 995/2010 puitu ja puittooteid turule laskvate ettevõtjate kohustuste kohta

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Määrusega keelustatakse ebaseaduslikult üles töötatud puidu laskmine ELi turule ning sätestatakse eeltingimused ELis puidu ja puittoodete turustamiseks.

PÕHIPUNKTID

Rakendamise järelevalve ja juurdepääs teabele

Määrusega hõlmatud riigid peavad igal aastal hiljemalt 30. aprilliks tegema üldsusele ja Euroopa Komisjonile kättesaadavaks teabe käesoleva määruse kohaldamise kohta eelneva kalendriaasta jooksul. Lähtudes ELi riikide esitatud andmetest, teeb ka komisjon üldsusele kättesaadavaks kogu ELi hõlmava ülevaate.

Hiljemalt 3. detsembriks 2021 ning seejärel iga viie aasta järel vaatab komisjon läbi käesoleva määruse toimimise ja tulemuslikkuse, lähtudes iga-aastastest aruannetest ja määruse kohaldamisel saadud kogemustest.

TAUST

Ebaseaduslik metsaraie* on ulatuslik keskkonnaalane, majanduslik ja sotsiaalne probleem, mis aitab kaasa kliimamuutuste süvenemisele, ohustab bioloogilist mitmekesisust, selle tagajärjel jääb saamata tulu, tekivad konfliktid (vahel ka relvastatud) maa ja ressursside pärast ning korruptsioon.

Lisateave:

PÕHIMÕISTED

Nõuetekohane hoolsusriskiohje süsteem, mis aitab minimeerida ebaseaduslikult ülestöötatud puidu (või seda sisaldavate toodete) ELi turul müümiseks pakkumise riski.
Ebaseaduslik metsaraie – puidu ülestöötamine selle riigi õigusakte rikkudes.

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. oktoobri 2010. aasta määrus (EL) nr 995/2010, milles sätestatakse puitu ja puittooteid turule laskvate ettevõtjate kohustused (ELT L 295, 12.11.2010, lk 23–34)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Komisjoni 23. veebruari 2012. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 363/2012 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 995/2010, milles sätestatakse puitu ja puittooteid turule laskvate ettevõtjate kohustused, ette nähtud järelevalveorganisatsioonide tunnustamist ja sellise tunnustuse tühistamist käsitlevate menetluseeskirjade kohta (ELT L 115, 27.4.2012, lk 12–16)

Komisjoni 6. juuli 2012. aasta rakendusmäärus (EL) nr 607/2012, milles käsitletakse üksikasjalikke eeskirju Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 995/2010, milles sätestatakse puitu ja puittooteid turule laskvate ettevõtjate kohustused, ettenähtud nõuetekohase hoolsuse süsteemi ning järelevalveorganisatsioonide suhtes tehtavate kontrollide sageduse ja laadi kohta (ELT L 177, 7.7.2012, lk 16–18)

Nõukogu 20. detsembri 2005. aasta määrus (EÜ) nr 2173/2005 FLEGT-litsentsimissüsteemi kehtestamise kohta puidu impordi suhtes Euroopa Ühendusse (ELT L 347, 30.12.2005, lk 1–6)

Nõukogu määruse (EÜ) nr 2173/2005 hilisemad muudatused on algdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Komisjoni 17. oktoobri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1024/2008, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2173/2005 (FLEGT-litsentsimissüsteemi kehtestamise kohta puidu impordi suhtes Euroopa Ühendusse) üksikasjalikud rakendusmeetmed (ELT L 277, 18.10.2008, lk 23–29)

Viimati muudetud: 29.08.2019