ELi jäätmekäitlusalane õigusakt

 

KOKKUVÕTE:

direktiiv 2008/98/EÜ, mis käsitleb jäätmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks teatud direktiivid

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

PÕHIPUNKTID

Direktiiv 2008/98/EÜ

Muutmisdirektiiv (EL) 2018/851

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

TAUST

PÕHIMÕISTED

Kõrvalsaadus: aine või ese, mis saadakse sellise tootmisprotsessi tulemusel, mille esmaseks eesmärgiks ei ole antud aine või eseme tootmine. Direktiiviga sätestatakse tingimused, mille puhul ei käsitleta antud ainet või eset jäätmetena.
Tootja laiendatud vastutuse süsteemid: ELi riikide võetavad meetmed, tagamaks, et toodete tootjad võtavad toote olelusringi jäätmeetapi haldamise eest omal algatusel rahalise või rahalise ja korraldusliku vastutuse.

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. novembri 2008. aasta direktiiv 2008/98/EÜ, mis käsitleb jäätmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks teatud direktiivid (ELT L 312, 22.11.2008, lk 3–30)

Direktiivi 2008/98/EÜ hilisemad muudatused on algdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD DOKUMENDID

Komisjoni 7. juuni 2019. aasta rakendusotsus (EL) 2019/1004, millega kehtestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2008/98/EÜ jäätmeid käsitlevate andmete arvutamise, kontrollimise ja esitamise eeskirjad ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni rakendusotsus C(2012) 2384 (ELT L 163, 20.6.2019, lk 66–100)

Komisjoni 10. juuli 2015. aasta direktiiv (EL) 2015/1127, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2008/98/EÜ (mis käsitleb jäätmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks teatud direktiivid) II lisa (ELT L 184, 11.7.2015, lk 13–15)

Komisjoni 3. mai 2000. aasta otsus 2000/532/EÜ, millega asendatakse otsus 94/3/EÜ (millega kehtestatakse jäätmeid käsitleva nõukogu direktiivi 75/442/EMÜ artikli 1 punkti a kohaselt jäätmete nimistu) ja nõukogu otsus 94/904/EÜ (millega kehtestatakse ohtlikke jäätmeid käsitleva nõukogu direktiivi 91/689/EMÜ artikli 1 lõike 4 kohaselt ohtlike jäätmete nimistu) (EÜT L 226, 6.9.2000, lk 3–24)

Vt konsolideeritud versioon.

Viimati muudetud: 22.06.2020