Radioaktiivsed jäätmed ja kasutatud tuumkütus - ohutusalased eeskirjad

Direktiiv 2011/70 - kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete vastutustundlik ja ohutu käitlemine

ÕIGUSAKT

Nõukogu 19. juuli 2011. aasta direktiiv 2011/70/Euratom, millega luuakse ühenduse raamistik kasutatud tuumkütuse ja radioaktiivsete jäätmete vastutustundlikuks ja ohutuks käitlemiseks

KOKKUVÕTE

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Selles sätestatakse

põhimõtted, mille alusel luua radioaktiivsete jäätmete ja tsiviilotstarbelises tegevuses kasutatud tuumkütuse alane riiklik poliitika;

riiklike õiguslike, reguleerivate ja organisatsiooniliste raamistike reguleerimisala;

lõppladustamise eeskirjad.

PÕHIPUNKTID

Direktiivis sätestatakse, et ELi riikide radioaktiivsete jäätmete ja kasutatud tuumkütuse alane riiklik poliitika peab tuginema järgmistele põhimõtetele:

radioaktiivseid jäätmeid tuleb tekitada võimalikult vähe;

kõik tekitamise ja käitlemise etapid on omavahel sõltuvuses;

ohutus on esmatähtis;

tekitaja kannab kõik ohutusnõuete täitmisega seotud kulud;

kõik otsustusprotsessid tuleb dokumenteerida.

Iga ELi riik vastutab oma radioaktiivsete jäätmete ja kasutatud tuumkütuse käitlemise eest.

Iga riik peab rakendama nimetatud materjale käsitleva riikliku õigusliku, reguleeriva ja organisatsioonilise raamistiku, mis hõlmab

riiklikku käitlemisprogrammi;

meetmeid käitlemise ohutuse tagamiseks;

käitlemislubade andmise süsteemi;

meetmeid ohutusnõuete jõustamiseks;

vastutuse kindlaksmääramist käitlemise eri etappides;

nõudeid üldsuse teavitamisele ja osalemisele;

rahastamiskavasid.

Riiklik käitlemisprogramm

See peab hõlmama järgmist:

poliitika olulised verstapostid ja selge ajaline raamistik nendeni jõudmiseks;

ülevaade kasutatud tuumkütusest ja radioaktiivsetest jäätmetest ning tulevikus tekkivate koguste prognoosid;

plaanid lõppladustamisrajatise sulgemise järgseks ajaks;

määratud vastutus riikliku programmi elluviimise eest;

riikliku programmi elluviimisega kaasnevate kulude hinnang;

rahastamiskava(d);

teiste ELi riikidega või kolmandate riikidega sõlmitud lepingud;

läbipaistvuspoliitika.

Reguleeriv asutus

See asutus peab olema funktsionaalselt eraldatud radioaktiivsete ainete ja tuumaenergia kasutamisega või kasutamise edendamisega tegelevatest asutustest ja organisatsioonidest.

Tegevuslubade süsteem

Tuumajäätmeid võib käidelda ainult asjaomase tegevusloaga ettevõte. Sellise tegevusloaga ettevõttel lasub esmavastutus tuumajäätmete ohutu käitlemise eest.

Tegevusloa saamiseks peab ettevõte tõendama, et ta suudab

tuumarajatist ohutult käivitada, käitada ja dekomisjoneerida;

tagada rajatise sulgemisjärgse faasi ohutuse.

Regulaarne eksperdihindamine

Iga kümne aasta järel peab iga riik korraldama oma riikliku võrgustiku, reguleeriva ametiasutuse ja/või riikliku programmi enesehindamise ja rahvusvahelise eksperdihindamise, et tagada nende ohutusnormide kõrge tase.

Käitlemine

Radioaktiivsed jäätmed tuleb lõppladustada samas riigis, kus need tekitati, välja arvatud juhul, kui teiste riikidega sõlmitud lepingud näevad ette teisiti.

Kui radioaktiivseid jäätmeid transporditakse kolmandasse riiki, jääb lõplik vastutus ohutuse eest riigile, kus jäätmed tekitati. See riik peab tagama, et jäätmeid vastu võttev riik

on ELiga sõlminud lepingu, mis reguleerib radioaktiivsete jäätmete / kasutatud tuumkütuse nõuetekohast käitlemist;

kasutab jäätmete käitlemise ja lõppladustamise programme, mis vastavad kõnealuse direktiivi ohutusnormidele;

omab töös olevat tegevusloaga rajatist juba enne radioaktiivsete jäätmete vedu.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

22. augustist 2011.

TAUST

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 2011/70/Euratom

22.8.2011

23.8.2013

ELT L 199, 2.8.2011, lk 48-56

Viimati muudetud: 16.09.2015