Kasvuhoonegaaside heitkoguste vähemalt 20% vähendamine aastaks 2020

Ulatuslik majanduskriis avaldas mõju ELi 2008. aastal seatud eesmärkidele: vähendada 2020. aastaks oma kasvuhoonegaaside heidet 20%. Seetõttu vähenes selle eesmärgi roll Euroopa majanduse uuendamise ja konkurentsivõimelisemaks muutmise tõukejõuna. See mõjutab ka ELi võimalikku üleminekut 30% eesmärgile ülemaailmse jõupingutuse raames.

ÕIGUSAKT

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Kasvuhoonegaaside heite üle 20 %-lise vähendamise võimaluste analüüs ja kasvuhoonegaaside heite ülekandumise ohu hindamine” (KOM(2010) 265 (lõplik), 26.5.2010).

KOKKUVÕTE

Ulatuslik majanduskriis avaldas mõju ELi 2008. aastal seatud eesmärkidele: vähendada 2020. aastaks oma kasvuhoonegaaside heidet 20%. Seetõttu vähenes selle eesmärgi roll Euroopa majanduse uuendamise ja konkurentsivõimelisemaks muutmise tõukejõuna. See mõjutab ka ELi võimalikku üleminekut 30% eesmärgile ülemaailmse jõupingutuse raames.

TEATISE SISU

Käesolevas teatises analüüsitakse ELi võimalusi minna praeguselt 20% eesmärgilt üle ambitsioonikamale 30%-le.

OLULISEMAD PUNKTID

Lisateavet leiate Euroopa Komisjoni veebilehelt kasvuhoonegaaside heite kohta.

Viimati muudetud: 26.03.2015