Hoonete energiatõhusus

 

KOKKUVÕTE:

direktiiv 2010/31/EL hoonete energiatõhususe kohta

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

PÕHIPUNKTID

Algse direktiivi muudatused

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiivi 2010/31/EL kohaldatakse alates 8. juulist 2010 ning see pidi ELi riikides jõustuma hiljemalt 9. juuliks 2012.

Direktiivi (EL) 2018/844 kohaldatakse alates 9. juulist 2018 ning see peab ELi riikides jõustuma 10. märtsiks 2020.

TAUST

ELi ehitussektor on Euroopa suurim energiatarbija, sinna kulub 40 % energiast, ning ligikaudu 75 % hoonetest ei ole energiatõhusad. Arvestades madalat energiatõhususe taset, on hoonete süsihappegaasiheite vähendamine üks ELi pikaajalisi eesmärke. See direktiiv on hoonete energiatõhusamaks muutmise oluline osa.

Lisateave:

PÕHIMÕISTED

Hoonete tehnosüsteemid – hoone või hoone osa kütte-, jahutus-, ventilatsiooni-, vee soojendamise, sisseehitatud valgustusseadmete, hoone automaatika ja juhtimissüsteemid ning elektrigeneraator või nende kombinatsioon, sealhulgas süsteemid, mis kasutavad taastuvatest energiaallikatest toodetud energiat.
Liginullenergiahoone – hoone, mille energiatõhusus on väga suur. Väga väike nõutava energia kogus peaks olulisel määral pärinema taastuvatest energiaallikatest, sealhulgas kohapeal või lähiümbruses taastuvatest energiaallikatest toodetud energiast.

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. mai 2010. aasta direktiiv 2010/31/EL hoonete energiatõhususe kohta (uuesti sõnastatud) (ELT L 153, 18.6.2010, lk 13–35)

Direktiivi 2010/31/EL järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD DOKUMENDID

Komisjoni 29. juuli 2016. aasta soovitus (EL) 2016/1318 suuniste kohta liginullenergiahoonete ja parimate tavade edendamiseks, et 2020. aastaks oleksid kõik uued hooned liginullenergiahooned (ELT L 208, 2.8.2016, lk 46–57)

Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule — Liikmesriikide edusammud seoses liginullenergiahoonetega (COM(2013) 483 final/2, 28.6.2013)

Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule — Hoonete energiatõhususe rahaline toetamine (COM(2013) 225 final, 18.4.2013)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta direktiiv 2012/27/EL, milles käsitletakse energiatõhusust, muudetakse direktiive 2009/125/EÜ ja 2010/30/EL ning tunnistatakse kehtetuks direktiivid 2004/8/EÜ ja 2006/32/EÜ (ELT L 315, 14.11.2012, lk 1–56)

Vt konsolideeritud versioon.

Komisjoni 16. jaanuari 2012. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 244/2012, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/31/EL hoonete energiatõhususe kohta ja kehtestatakse võrdlusmeetodite raamistik hoonete ja ehitusdetailide energiatõhususe miinimumnõuete kuluoptimaalse taseme arvutamiseks (ELT L 81, 21.3.2012, lk 18–36)

Vt konsolideeritud versioon.

Viimati muudetud: 08.08.2018