Taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamine

 

KOKKUVÕTE:

direktiiv 2009/28/EÜ – taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamine

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

PÕHIPUNKTID

Direktiiviga (EL) 2015/1513 muudetakse direktiivi 2009/28/EÜ ja 98/70/EÜ – ELi õigusakti bensiini ja diiselkütuste kvaliteedi kohta). Muuhulgas on selle eesmärk alustada üleminekut tavalistelt* (esimese põlvkonna) biokütustelt täiustatud* (teise põlvkonna) biokütustele, mis vähendavad oluliselt kasvuhoonegaaside heitkoguseid. Sellega nähakse tavalistele biokütustele ette 7%-line ülempiir, mida võetakse arvesse taastuvenergia direktiiviga aastaks 2020 määratud energia lõpptarbimise eesmärkide arvestuses transpordi alal.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiivi kohaldatakse alates 25. juunist 2009. ELi riigid pidid selle oma siseriiklikesse õigusaktidesse üle võtma 5. detsembriks 2010.

TAUST

Lisateave:

* PÕHIMÕISTED

Taastuvallikatest toodetud energia: mittefossiilsetest allikatest pärit energia, näiteks tuuleenergia, päikeseenergia, geotermiline energia, hüdroenergia, biomass ja reoveepuhasti gaas (nt metaan).

Tavalised biokütused: valmistatakse toidukultuuridest nagu suhkur, tärklis ja taimeõlid. Need toodetakse lähteaineist, mida kasvatakse ka toiduainete ja loomasööda tootmiseks kasutataval maal.

Täiustatud biokütused: valmistatakse allikatest, mis ei konkureeri otseselt toidu- ja söödakultuuridega, nagu jäätmed ja põllumajanduse jäägid.

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta direktiiv 2009/28/EÜ taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta ning direktiivide 2001/77/EÜ ja 2003/30/EÜ muutmise ja hilisema kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 140, 5.6.2009, lk 16–62)

Direktiivi 2009/28/EÜ järjestikused muudatused ja parandused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD DOKUMENDID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. oktoobri 1998. aasta direktiiv 98/70/EÜ bensiini ja diislikütuse kvaliteedi ning nõukogu direktiivi 93/12/EMÜ muutmise kohta (EÜT L 350, 28.12.1998, lk 58–68)

Vt konsolideeritud versioon.

Viimati muudetud: 21.02.2017