Energiatõhusus 2020. aasta eesmärgi valguses

Euroopa Liidu (EL) riigipead leppisid 2007. aasta märtsis kokku kohustuses vähendada 2020. aastaks ELi energiatarbimist 20% prognoosituga võrreldes. See võrdub 400 elektrijaama sulgemisega. 2014. aasta oktoobris lepiti kokku, et energiasäästu eesmärgiks seatakse vähemalt 27% aastaks 2030.

ÕIGUSAKT

Komisjoni 13. novembri 2008. aasta teatis. Energiatõhusus: eesmärgiks seatud 20% energiasäästu saavutamine (KOM(2008) 772 lõplik).

KOKKUVÕTE

Euroopa Liidu (EL) riigipead leppisid 2007. aasta märtsis kokku kohustuses vähendada 2020. aastaks ELi energiatarbimist 20% prognoosituga võrreldes. See võrdub 400 elektrijaama sulgemisega. 2014. aasta oktoobris lepiti kokku, et energiasäästu eesmärgiks seatakse vähemalt 27% aastaks 2030.

MIS ON TEATISE EESMÄRK?

Käesolevas teatises analüüsitakse ELi edusamme suurema energiatõhususe* suunas liikumisel ning määratletakse selle praegused ajendid ja takistused. Lisaks antakse teatises ülevaade komisjoni kavandatavast energiatõhususe paketist.

PÕHIPUNKTID

Paketti kuuluvad järgmised meetmed:

Seejärel esitas komisjon 2011. aastal energiatõhususe kava, et tagada 20% vähendamiseesmärgi täitmine ning aidata kaasa ressursitõhusamale ja vähese CO2 heitega majandusele üleminekule 2050. aastaks.

EL võttis 2012. aastal vastu uue energiatõhususe direktiivi. Selles sätestati energia tõhusama tarnimise ja kasutamise eeskirjad ning sätestati soovituslikud riiklikud energiatõhususe eesmärgid.

TAUST

Energia tõhusam kasutamine on mitmeti kasulik. See võib aidata kodumajapidamistel ja ettevõtjatel vähendada energiaarveid, vähendada Euroopa sõltuvust nafta ja gaasi välistarnijatest, võidelda kliimamuutusega ning muuta ELi majandus säästvamaks ja konkurentsivõimelisemaks.

Lisateavet leiate Euroopa Komisjoni energia- ja keskkonnateemaliselt veebilehelt.

PÕHIMÕISTED

Eenergiatõhusus: sama teenuse pakkumine väiksema energiakuluga (näiteks energiatõhusad külmikud, pesumasinad jne).

Energiasääst: teenuse vähesem tarbimine või sellest loobumine energia säästmiseks (näiteks lambi väljalülitamine).

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta direktiiv 2012/27/EL, milles käsitletakse energiatõhusust, muudetakse direktiive 2009/125/EÜ ja 2010/30/EL ning tunnistatakse kehtetuks direktiivid 2004/8/EÜ ja 2006/32/EÜ (ELT L 315, 14.11.2012, lk 1-56).

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele. Energiatõhususe kava 2011 (KOM(2011) 109 lõplik, 8.3.2011).

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile ja nõukogule. Energiatõhusus ning selle panus energiajulgeolekusse ja 2030. aasta energia- ja kliimapoliitika raamistikku (COM(2014) 520 final, 23.7.2014).

Viimati muudetud: 09.04.2015