ELi võitlus vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu

KOKKUVÕTE:

Vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise Euroopa tegevusprogramm – KOM(2010) 758 (lõplik)

KOKKUVÕTE

MIS ON TEATISE EESMÄRK?

Teatisega luuakse vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise Euroopa tegevusprogramm, mis on üheks strateegia „Euroopa 2020” põhialgatuseks aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu rakendamiseks. Selles nähakse ette võimalused, kuidas mitmesuguse poliitika ja erimeetmete abil vähendada vaesuses ja sotsiaalses tõrjutuses elavate inimeste arvu 2020. aastaks vähemalt 20 miljoni võrra.

PÕHIPUNKTID

Eesmärgid

Tegevusprogrammi eesmärk on algatada koostöö erinevate ühiskonnaelus osalevate rühmade vahel (sealhulgas ELi riikide valitsused, ELi institutsioonid, piirkondlikud ja kohalikud omavalitsused, vabaühendused ja vaesuses elavad inimesed).

Nende koostöö eesmärk on töötada välja kogu ELi hõlmavad lähenemisviisid kõigis sotsiaalse kaasatusega seotud valdkondades, mis puudutavad eelkõige järgmist:

juurdepääs tööhõivele. Seoses sellega hinnatakse siseriiklikke kaasamisstrateegiaid ning Euroopa strateegiat töökohtade loomiseks ja töötajate oskuste arendamiseks;

põhiteenuste ja sotsiaalkaitse kättesaadavus, eriti arvestades rahvastiku vananemist ja sotsiaalse tõrjutuse suurenemist;

haridus ja noored, et vähendada kooli poolelijätmist ja ebavõrdsust hariduses;

sisserändajate sotsiaalne ja majanduslik integreerimine uue Euroopa strateegia abil;

võitlus diskrimineerimise vastu, eelkõige seoses vähemuste, puuetega inimeste ja kodututega, aga ka rahalise sõltumatuse ja soolise võrdõiguslikkuse suurendamine;

juurdepääs info- ja sidetehnoloogiale, võrguteenustele, finantsteenustele (elementaarsed pangandusteenused) ja energiateenustele (valgustus ja küte).

Viis tegevusvaldkonda

1.

Vaesuse vastu võitlemise meetmed kõigis poliitikavaldkondades, kuid ennekõike seoses tööturu, minimaalse sissetuleku toetuse, tervishoiu, hariduse ja eluasemega.

2.

ELi fondide, sealhulgas struktuurifondide parem kasutamine sotsiaalse kaasatuse toetamiseks.

3.

Sotsiaalpoliitiliste innovatsioonide (sotsiaalküsimuste käsitlemiseks kasutatavate meetodite ja vahendite) toimivuse ulatuslik katsetamine ja hindamine enne laialdasemat rakendamist.

4.

Koostöö vabaühendustega ja huvirühmadega, et tõhusamalt toetada sotsiaalpoliitiliste reformide rakendamist.

5.

ELi riikide poliitika parem koordineerimine sotsiaalkaitse ja sotsiaalse kaasatuse valdkonna avatud koordinatsiooni meetodi (sotsiaalvaldkonna avatud koordinatsiooni meetod) ja eelkõige sotsiaalkaitsekomitee abil.

Põhilised meetmed

Kõik ELi riigid on kehtestanud strateegia „Euroopa 2020” eesmärkide saavutamiseks riiklikud majanduskasvu eesmärgid ja poliitika. Komisjon jälgib neid reforme majanduspoliitika koordineerimise aastatsükli abil, mida nimetatakse Euroopa poolaastaks. Seejärel annab komisjon eelseisvaks 12 kuni 18 kuuks soovitused.

Viies tegevusvaldkonnas saavutatud edusammud kantakse tulemustabelitesse. 2013. aasta juuli seisuga oli lõpule viidud 23 komisjoni algatust 64st. Nende hulgas on:

komisjoni soovitus ELi riikidele pangandusteenuste lihtsustamise kohta ja

nõukogu soovitus kooli poolelijätmise vastu võitlemise poliitika kohta.

Seni võetud meetmete hulgas on täisväärtusliku eluperioodi pikendamist käsitlev Euroopa innovatsioonipartnerlus ning vaesuse vähendamise ja sotsiaalse kaasatusega seotud eesmärkide säilitamine teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammis„Horisont 2020” aastateks 2014–2020.

TAUST

Vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise Euroopa tegevusprogramm

ÕIGUSAKT

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele. Vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise Euroopa tegevusprogramm: sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse Euroopa raamistik (KOM(2010) 758 (lõplik), 16.12.2010)

Viimati muudetud: 15.10.2015