Kokkupuude asbestiga – töötajate kaitsmine

KOKKUVÕTE:

direktiiv 2009/148/EÜ töötajate kaitsmise kohta asbestiga kokkupuutest tulenevate ohtude eest tööl

KOKKUVÕTE

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

PÕHIPUNKTID

Asbest on looduses esinev mineraal, mille kiududest võivad eralduda peenikesed vastupidavad niidid. Seda on laialdaselt kasutatud mitmes tööstusharus, kuna kiud on suurepäraste isoleerivate omadustega (kuumus- ja tulekindlad, vastupidavad kemikaalidele ega juhi elektrit).

Samas on tegu eriti ohtliku ainega (mis on kemikaalide klassifitseerimist, pakendamist ja märgistamist käsitleva määruse (EÜ) nr 1272/2008 kohaselt klassifitseeritud 1A kategooria kantserogeenseks aineks). Asbesti sisaldavate toodete käitlemisel on oht hingata sisse mikroskoopilisi kiude, mille tagajärjel võivad aja jooksul välja areneda sellised haigused nagu asbestoos*, mesotelioom* ja muud vähktõve vormid.

Keelatud

Keelatud on sellised toimingud, mille käigus võivad töötajad puutuda kokku asbestikiududega:

Ainuke erand sellest keelust on lammutamise ja asbesti kõrvaldamise saaduste käitlemine ja kõrvaldamine.

Kogu ELis kehtib ka üldine keeld, mis hõlmab asbesti pihustamist ja asbesti sisaldavate väikese tihedusega isoleermaterjalide või helikindlate materjalide kasutamist eeldavaid töövõtteid.

Kõrvaldamine ja lammutamine

Käidelda ja kõrvaldada on lubatud asbesti kõrvaldamise saadusi ja lammutusjääke, kui asbest kõrvaldatakse ette planeeritud toimingu käigus enne lammutamist. Kokkupuude tuleb viia võimalikult madalale tasemele, rakendades järgmisi meetmeid:

Riskihindamine

Kui tõenäoliselt on oht puutuda kokku asbestitolmuga, tuleb seda ohtu hinnata, et teha kindlaks kokkupuute laad ja ulatus, tuginedes võetud proovidele, mis peavad iseloomustama töötaja kokkupuudet. Tööandjad peavad enne töö alustamist teavitama asjaomase ELi riigi vastutavat asutust, esitades muu hulgas järgmise teabe:

Kontsentratsiooni piirmäär

Mitte ükski töötaja ei tohi puutuda kokku õhus sisalduva asbestiga, mida on rohkem kui 0,1 kiudu cm3 kohta. Sellest suurema kontsentratsiooni puhul tuleb töö peatada, kuni asjaomaste töötajate kaitseks on võetud täiendavad meetmed, sealhulgas:

Koolitus

Kõikidele töötajatele, kes puutuvad või võivad puutuda kokku asbestist tekkiva tolmuga või asbesti sisaldavate materjalidega, peavad tööandjad andma korrapäraselt ja tasuta asjakohast koolitust. Koolitusel tuleb käsitleda järgmisi teemasid:

Arstlik läbivaatus ja tervisekontroll

Iga töötaja tervist tuleb hinnata enne kokkupuudet ja andmed registreerida. Töötaja tervist tuleb uuesti hinnata vähemalt iga kolme aasta järel. Arstid võivad anda nõu isiklike kaitsemeetmete kohta, mille hulka võib kuuluda asjaomase töötaja eemaldamine alalt, kus ta asbestiga kokku puutub.

ELi riikide kohustused

ELi riigid peavad edastama Euroopa Komisjonile selles valdkonnas nende poolt vastu võetavad siseriiklikud õigusaktid ja esitama iga viie aasta järel aruande direktiivi rakendamise kohta tegelikkuses. Samuti peavad nad pidama registrit asbestoosi ja mesotelioomi juhtude kohta.

Käesoleva direktiiviga tunnistatakse kehtetuks eelmine direktiiv (direktiiv 83/477/EMÜ), mida on mitmel korral oluliselt muudetud.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiivi kohaldatakse alates 5. jaanuarist 2010.

PÕHIMÕISTED

* Asbestoos – krooniline põletikuline kopsuhaigus, mis on põhjustatud asbestikiudude sissehingamisest ja organismi ladestumisest. See võib põhjustada hingeldamist ja sellega kaasneb kõrgendatud risk teatavate vähktõve vormide tekkeks.

* Mesotelioom – kopsu- ja kõhukelmes esinev agressiivne vähkkasvaja. Selle esmane põhjustaja ja riskitegur on kokkupuude asbestiga.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. novembri 2009. aasta direktiiv 2009/148/EÜ töötajate kaitsmise kohta asbestiga kokkupuutest tulenevate ohtude eest tööl (kodifitseeritud versioon) (ELT L 330, 16.12.2009, lk 28–36)

Viimati muudetud: 06.06.2016