ELi mikrorahastamise arendamist edendavad programmid

 

KOKKUVÕTE:

otsus nr 283/2010/EU, millega luuakse tööhõive elavdamise ja sotsiaalse kaasamise Euroopa mikrokrediidirahastu

määrus (EL) nr 1296/2013 ELi tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmi (EaSI) kohta ning millega muudetakse otsust nr 283/2010/EL

MIS ON OTSUSE JA MÄÄRUSE EESMÄRK?

PÕHIPUNKTID

Otsuse kohaselt oli rahastu eelarve 100 miljonit eurot neljaks aastaks (2010–2013) ning see loodi eesmärgiga parandada järgmiste sihtrühmade juurdepääsu mikrorahastamisele:

Määruse (EL) nr 1296/2013 kohaselt kuulub see algatus ajavahemikul 2014-2020 ELi EaSI programmi mikrorahastamise ja sotsiaalse ettevõtluse tegevussuuna alla, mis on mikrokrediidirahastu „Progress“ jätkuks. Määrusega (EL, EURATOM) 2018/1046, mis käsitleb ELi eelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid, ajakohastati soovituslik protsendimäär, mida kohaldatakse keskmiselt programmi kogu ajavahemiku jooksul kolmele tegevussuunale*. Selle tulemusel tuleks vähemalt 18% kogu eelarvest kasutada mikrorahastamiseks ja sotsiaalseks ettevõtluseks.

EaSI programm ei võimalda üksnes sihtrühmadele ja ettevõtetele kergemat juurdepääsu mikrorahastamisele, vaid selle eesmärgiks on samuti:

ELi riikides, Islandil, Albaanias, Montenegros, Põhja-Makedoonias, Serbias ja Türgis asutatud avalik- ja eraõiguslikel organitel on juurdepääs mikrorahastamise ja sotsiaalse ettevõtluse tegevussuunale tingimusel, et nad annavad mikrokrediiti inimestele ja mikroettevõtetele või rahastavad sotsiaalseid ettevõtteid. ELi toetus toimub peamiselt rahastamisvahendite kaudu, mis on ette nähtud ELi finantsmäärusega (määrus (EL) 2018/1046), millega muu hulgas muudetakse määrust (EL) nr 1296/2013 ning ajakohastatakse ja lihtsustatakse ELi üldeelarve suhtes kohaldatavaid reegleid.

MIS AJAST OTSUST JA MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

TAUST

Lisateave:

PÕHIMÕISTED

Mikrorahastamine – laenud, mis on väiksemad kui 25 000 eurot ning mida antakse peamiselt väikeettevõtjatele ja sotsiaalsetele ettevõtjatele.
Sotsiaalne ettevõte – sotsiaalmajanduse ettevõte, mille peamine eesmärk on sotsiaalne mõju omanikele või aktsionäridele kasumi teenimise asemel.
Mikroettevõte – ettevõte, mis annab tööd kuni 10 inimesele ning mille käibe (määratletud ajavahemikul saadud raha) või bilansi (ettevõtte varade ja kohustuste aruanne) maht ei ületa 2 miljonit eurot.
Tegevussuunad – EaSI programm hõlmab kolme tegevussuunda. Need toetavad

PÕHIDOKUMENDID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. märtsi 2010. aasta otsus nr 283/2010/EL, millega luuakse tööhõive elavdamise ja sotsiaalse kaasamise Euroopa mikrokrediidirahastu Progress (ELT L 87, 7.4.2010, lk 1–5)

Otsuse nr 283/2010/EL hilisemad muudatused on algteksti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1296/2013, millega luuakse Euroopa Liidu tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programm (EaSI) ning muudetakse otsust nr 283/2010/EL, millega luuakse tööhõive elavdamise ja sotsiaalse kaasamise Euroopa mikrokrediidirahastu Progress (ELT L 347, 20.12.2013, lk 238–252)

Vt konsolideeritud versiooni.

SEONDUV DOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrus (EL, Euratom) 2018/1046, mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012 (ELT L 193, 30.7.2018, lk 1–222)

Vt konsolideeritud versioon.

Viimati muudetud: 21.02.2020