Puuetega inimeste õiguste ja vabaduste kaitse rahvusvahelisel tasandil

 

KOKKUVÕTE:

otsus 2010/48/EÜ Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni puuetega inimeste õiguste konventsiooni sõlmimise kohta Euroopa Ühenduse nimel

MIS ON OTSUSE JA KONVENTSIOONI EESMÄRK?

Otsusega võetakse vastu Euroopa Ühenduse (praegu EL) nimel Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni puuetega inimeste õiguste konventsioon, mis on lisatud otsuse lisasse.

PÕHIPUNKTID

Selle rahvusvahelise konventsiooni eesmärk on tagada, et puuetega inimesed saaksid täielikult teostada kõiki inimõigusi ja põhivabadusi.

Seetõttu on konventsiooni põhimõtted järgmised:

Konventsiooniosalised peavad võtma kõik vajalikud meetmed, et tagada nende põhimõtete pidev austamine. Samuti kohustuvad nad toetama puuetega inimeste majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi õigusi.

Lisaks tuleks puuetega inimestega konsulteerida nendega seotud õigusaktide ja poliitika väljatöötamisel ja rakendamisel.

Kaitse diskrimineerimise eest

Mis tahes diskrimineerimine puude alusel on keelatud ja puuetega inimesed peavad saama võrdse ja tõhusa õigusliku kaitse.

Konventsioon sisaldab konkreetseid eeskirju seoses kahe elanikkonnarühmaga:

Konventsiooni osalised kohustuvad võitlema stereotüüpide vastu ja edendama teadlikkust puuetega inimeste võimetest.

Konventsiooniga tunnustatud õigused

Konventsiooniga sätestatakse mitmed õigused ja vabadused, millele puudega inimestel on õigus. Siia hulka kuuluvad:

Konventsiooni rakendamine

Kõik rahvusvahelised koostöömeetmed peavad hõlmama puuetega inimesi, eelkõige partnerlussuhetes asjaomaste rahvusvaheliste ja piirkondlike organisatsioonidega.

Riigid peavad määratlema ühe või mitu riiklikku üksust, kes vastutavad konventsiooni rakendamise eest ja teavitavad avalikkust konventsioonist. Nad peavad kehtestama konventsiooni rakendamise jälgimiseks sõltumatu mehhanismi. Kodanikuühiskond peab täiel määral osalema järelevalvetegevuses.

Kahe aasta jooksul pärast konventsiooni jõustumist esitab iga riik igakülgse aruande oma kohustuste täitmiseks rakendatud abinõude kohta.

MIS AJAST OTSUST JA KONVENTSIOONI KOHALDATAKSE?

Otsust kohaldatakse alates 26. novembrist 2009. Konventsioon jõustus 3. mail 2008 ja seda kohaldatakse ELis alates 22. jaanuarist 2011.

TAUST

Lisateave:

PÕHIDOKUMENT

Nõukogu 26. novembri 2009. aasta otsus 2010/48/EÜ Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni puuetega inimeste õiguste konventsiooni sõlmimise kohta Euroopa Ühenduse nimel (ELT L 23, 27.1.2010, lk 35–61)

Viimati muudetud: 18.07.2018