Euroopa 2020: Euroopa Liidu majanduskasvu ja tööhõive strateegia

 

KOKKUVÕTE:

Teatis (KOM (2010) 2020 lõplik) – Euroopa 2020: aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegia

MIS ON STRATEEGIA EUROOPA 2020 EESMÄRK?

Strateegia Euroopa 2020 eesmärk on tagada, et Euroopa Liidu (EL) majanduse elavdamist pärast majandus- ja finantskriisi toetaksid mitmed reformid eesmärgiga rajada tugev alus majanduskasvule ja töökohtade loomisele aastaks 2020. Lisaks ELi majanduse struktuuriliste nõrkuste ning majanduslike ja sotsiaalsete probleemidega tegelemisele võetakse strateegias samuti arvesse ülemaailmastumise, ressursside vähenemise ja vananemise probleeme pikemas perspektiivis.

PÕHIPUNKTID

Strateegia rakendamine Euroopa poolaasta raames

PÕHIDOKUMENT

Komisjoni teatis „Euroopa 2020: aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegia” (KOM(2010) 2020 lõplik, 3.3.2010).

SEOTUD DOKUMENDID

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele: Ülevaade tööhõive ja majanduskasvu strateegia „Euroopa 2020” rakendamise edusammudest (COM(2014) 130 final/2, 5.3.2014)

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, Euroopa Ülemkogule, nõukogule, Euroopa Keskpangale, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele, Regioonide Komiteele ja Euroopa Investeerimispangale: Stabiilsus-, kasvu- ja tööhõivemeetmed (KOM (2012) 299 lõplik, 30.5.2012)

Brüsseli Euroopa Ülemkogu järeldused, 25. ja 26. märts 2010

Nõukogu soovitus (EL) 2015/1184, 14. juuli 2015, liikmesriikide ja Euroopa Liidu majanduspoliitika üldsuuniste kohta (ELT L 192, 18.7.2015, lk 27–31)

Nõukogu otsus (EL) 2015/1848, 5. oktoober 2015 liikmesriikide tööhõivepoliitika suuniste kohta 2015. aastal (ELT L 268, 15.10.2015, lk 28–32)

Viimati muudetud: 07.02.2017