Kõrghariduse ajakohastamine ELis

KOKKUVÕTE:

Euroopa Komisjoni teatis KOM(2011) 567 (lõplik) – Euroopa kõrgharidussüsteemide ajakohastamise tegevuskava

KOKKUVÕTE

MIS ON TEATISE EESMÄRK?

Selles sätestatakse ELi kõrghariduse valdkonna prioriteedid. Tegevuskava eesmärk on võimaldada kõrgharidussüsteemidel anda paremini oma panus majanduskasvu strateegia „Euroopa 2020” eesmärkide täitmiseks.

Käesolevale teatisele järgnesid kaks aruannet Euroopa Komisjonile (aastal 2013 ja 2014) õpetamise ja õppimise kvaliteedi tõstmise kohta Euroopa kõrgharidusasutustes ning uute õpetamis- ja õppimismeetodite kohta kõrghariduse valdkonnas.

PÕHIPUNKTID

Käesolevas teatises määratletakse viis põhilist prioriteetset valdkonda, milles ELi riigid ja kõrgharidusasutused peaksid meetmeid võtma, ning samuti meetmed, mida EL võtab nende jõupingutuste toetamiseks.

2015. aastal läbiviidud uuringus selgitati välja kõrgkooliõpingute lõpuleviimise ja väljalangemise osatähtsus kogu Euroopas.

ELi panus

EL kavatseb toetada riikide ameti- ja haridusasutuste jõupingutusi nendes viies valdkonnas järgmiselt:

Euroopa Komisjon peab muuhulgas võtma järgmisi meetmeid:

TAUST

Lisateave:

ÕIGUSAKT

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele. Majanduskasvu ja tööhõive toetamine – Euroopa kõrgharidussüsteemide ajakohastamise tegevuskava (KOM(2011) 567 (lõplik), 20.9.2011)

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele. Kooli poolelijätmise vähendamine: oluline panus Euroopa 2020. aasta tegevuskavasse (KOM(2011) 18 (lõplik), 31.1.2011)

Nõukogu 28. juuni 2011. aasta soovitus varakult haridussüsteemist lahkumise vähendamise poliitika kohta (ELT C 191, 1.7.2011, lk 1–6)

Nõukogu järeldused haridussüsteemist varakult lahkumise vähendamise ja koolis edukalt toimetulemise edendamise kohta (ELT C 417, 15.12.2015, lk 36–40)

Viimati muudetud: 14.06.2016