Noorte hariduse ja oskuste tegevuskava

 

KOKKUVÕTE:

teatis (KOM(2010) 477 lõplik) – algatus „Noorte liikuvus” noorte potentsiaali vallandamiseks eesmärgiga saavutada Euroopa Liidus arukas, jätkusuutlik ja kaasav majanduskasv

MIS ON TEATISE EESMÄRK?

Selles püütakse esitada Euroopa Liidu (EL) noorte haridust ja tööhõivet käsitlevate poliitiliste algatuste igakülgne pakett. Algatus „Noorte liikuvus” kuulub aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegia „Euroopa 2020” hulka.

PÕHIPUNKTID

TAUST

Selleks, et täita strateegia „Euroopa 2020” eesmärki suurendada 20–64-aastaste tööhõive määra 75%ni, on kõige tähtsam vähendada noorte töötuse suurt määra. Aastal 2014 olid ligi viis miljonit noort (alla 25-aastast) töötud. See tähendab 21,7%list töötust, mis on enam kui kaks korda suurem kui täiskasvanute hulgas. Lisaks ei tööta ega õpi 7,5% Euroopa noortest vanuses 15–24 aastat.

Lisateave

PÕHIDOKUMENT

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele. „Noorte liikuvus”. Algatus noorte potentsiaali vallandamiseks eesmärgiga saavutada Euroopa Liidus arukas, jätkusuutlik ja kaasav majanduskasv (KOM(2010) 477 lõplik, 15.9.2010)

SEONDUVAD DOKUMENDID

Nõukogu 19. novembri 2010. aasta järeldused algatuse „Noorte liikuvus” kohta – integreeritud lähenemisviis reageerimiseks noorte ees seisvatele väljakutsetele (ELT C 326, 3.12.2010)

Nõukogu 28. juuni 2011. aasta soovitus, mis käsitleb juhtalgatust „Noorte liikuvus” – õppega seotud liikuvuse edendamine noorte seas (ELT C 199, 7.7.2011, lk 1–5)

Viimati muudetud: 20.10.2016