Euroopa Liidu tõhustatud koostöö kutsehariduse ja -koolituse valdkonnas

 

KOKKUVÕTE:

Euroopa kutsehariduse ja -koolituse eest vastutavate ministrite ning Euroopa Komisjoni deklaratsioon Euroopa tõhustatud koostöö kohta kutsehariduse ja -koolituse valdkonnas

MIS ON DEKLARATSIOONI EESMÄRK?

PÕHIPUNKTID

Kopenhaageni protsess moodustab lahutamatu osa hariduse ja koolituse valdkonna strateegilisest raamistikust (HK 2020) ning selle eesmärk on aidata saavutada strateegia „Euroopa 2020” haridusalased eesmärgid.

Protsess koosneb

Prioriteedid

Kopenhaageni deklaratsioonis sätestatud prioriteedid on kutsehariduse ja -koolituse valdkonna vabatahtliku koostöö aluseks. Koos 2010. aasta eesmärgiga on need suunatud

Saavutused

Järjestikku avaldatud kommünikeedes on kirjeldatud ELi edu nende eesmärkide saavutamisel ning samme, mis aitavad kutsehariduse ja -koolituse alast koostööd veelgi parandada.

2004. aasta Maastrichti kommünikee kinnitas Kopenhaageni protsessi tulemuslikkust kutsehariduse ja -koolituse nähtavuse suurendamisel ning maine parandamisel Euroopa tasandil. Selles on edasi arendatud ka Kopenhaageni deklaratsioonis sätestatud prioriteete ning määratletud kutsehariduse ja -koolituse valdkonnas riiklikul tasandil tehtava töö eriprioriteedid, mis hõlmavad muu hulgas järgmist:

2006. aasta Helsingi kommünikees hinnati Kopenhaageni protsessi ning vaadati läbi selle prioriteedid ja strateegiad. Selles toodi välja hulk saavutusi, sealhulgas

2008. aasta Bordeaux’ kommünikees vaadati Kopenhaageni protsessi prioriteedid ja strateegiad läbi 2010. aasta järgset tulevast haridus- ja koolitusvaldkonna tegevuskava silmas pidades. Selles leiti, et protsess on osutunud tulemuslikuks kutsehariduse ja -koolituse maine parandamisel, säilitades samal ajal riiklike kutsehariduse ja -koolituse süsteemide mitmekesisuse. Sellele vaatamata nõuti kommünikees uusi edusamme eeskätt järgmistes punktides:

2010. aasta Brugge kommünikees määratleti kutsehariduse ja -koolituse valdkonna üleeuroopalise koostöö pikaajalised strateegilised eesmärgid aastateks 2011–2020 ning 22 lühiajalist vahe-eesmärki aastateks 2011–2014, mis nägid riiklikul tasandil ette konkreetsed meetmed nende eesmärkide saavutamiseks. Jätkuvalt Kopenhaageni protsessi põhimõtetele tuginevates kõnealustes eesmärkides lähtuti eelnevatest saavutustest, kuid samal ajal püüti neis tegelda ka praeguste ja tulevaste probleemidega.

Kommünikees jõuti järeldusele, et Kopenhaageni protsess oli

Kommünikees nähti ette, et praeguste ja tulevaste probleemidega tegelemiseks peavad Euroopa haridus- ja koolitussüsteemid muu hulgas

Riia järeldustes on esitatud 2015.–2020. aasta perioodi uute vahe-eesmärkide loend, mis põhineb 2011.–2014. aasta vahe-eesmärkide tulemuste läbivaatamisel.

Läbivaatamisel leiti, et asjaomased vahe-eesmärgid olid aidanud nii Euroopa Liidul kui ka kandidaatriikidel reformile keskenduda ja seda ellu viia. 2015.–2020. aastaks määrati kindlaks viis esmatähtsat valdkonda:

TAUST

* PÕHIMÕISTE

Elukestev õpe: võimaldab inimestel ükskõik millises eluetapis saada motiveerivaid õppekogemusi.

PÕHIDOKUMENT

Euroopa kutsehariduse ja -koolituse eest vastutavate ministrite ning Euroopa Komisjoni poolt 29. ja 30. novembril 2002 Kopenhaagenis koostatud deklaratsioon Euroopa tõhustatud koostöö kohta kutsehariduse ja -koolituse valdkonnas: Kopenhaageni deklaratsioon (Euroopa Liidu Teatajas avaldamata)

Viimati muudetud: 11.10.2016