ELi koostöö hariduse ja koolituse alal (HK 2020)

KOKKUVÕTE:

nõukogu järeldused, mis käsitlevad strateegilist raamistikku üleeuroopaliseks koostööks hariduse ja koolituse alal

KOKKUVÕTE

MIS ON JÄRELDUSTE EESMÄRK?

PÕHIPUNKTID

Aastateks 2016–2020 nähti ette kuus prioriteetset valdkonda:

TAUST

Vastavalt Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklile 14 on igaühel õigus haridusele ning õigus saada kutse- ja täiendusõpet.

Lisateavet vt teemast „Strateegiline raamistik – Haridus ja koolitus 2020” Euroopa Komisjoni veebisaidil.

ÕIGUSAKT

Nõukogu 12. mai 2009. aasta järeldused, mis käsitlevad strateegilist raamistikku üleeuroopaliseks koostööks hariduse ja koolituse alal („ET 2020”) (ELT C 119, 28.5.2009, lk 2–10)

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Nõukogu ja komisjoni 2012. aasta ühisaruanne Euroopa hariduse ja koolituse alase koostöö strateegilise raamistiku (ET 2020) rakendamise kohta. Haridus ja koolitus arukas, jätkusuutlikus ja kaasavas Euroopas (ELT C 70, 8.3.2012, lk 9–18)

Nõukogu ja komisjoni 2015. aasta ühisaruanne Euroopa hariduse ja koolituse alase koostöö strateegilise raamistiku (HK 2020) rakendamise kohta. Hariduse ja koolituse valdkonna üleeuroopalise koostöö uued prioriteedid (ELT C 417, 15.12.2015, lk 25–35)

Viimati muudetud: 29.02.2016