Euroopa Koolitusfond (ETF)

Euroopa Koolitusfond (ETF) tegutseb Euroopa Liidu (EL) välissuhetepoliitika kontekstis eesmärgiga abistada ELi mittekuuluvaid riike inimkapitali arendamisel. Seega püüab fond teha elukestva õppe ning oskuste ja pädevuse arendamise võimalused paremini kättesaadavaks.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1339/2008, 16. detsember 2008, millega luuakse Euroopa Koolitusfond (uuesti sõnastatud)

KOKKUVÕTE

Käesoleva määrusega luuakse Euroopa Koolitusfond (ETF) ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 1360/90, millega see algselt loodi. Fondi eesmärk on Euroopa Liidu (EL) välissuhetepoliitika raames tegutsedes aidata kaasa kutsehariduse ja -koolitusega seotud süsteemide arendamisele järgmistes partnerriikides:

Fond pakub nimetatud riikidele abil nende kodanike oskuste ja pädevuse parandamiseks. Selle raames osaletakse reformiprotsessis kutsehariduse ja -koolituse alg- ning jätkuõppe arendamiseks ja selle kättesaadavuse parandamiseks. Euroopa Koolitusfond aitab ka edendada liikuvust, haridusasutuste ja ettevõtete vahelist koostööd ning kogemuste ja teabe vahetamist ELi riikide vahel.

Edendades kutsehariduse ja -koolitusega seotud süsteemide arendamist partnerriikides, täidab fond konkreetsemalt järgmisi ülesandeid:

Oma ülesannete täitmisel peab fond tegema koostööd muude asjaomaste ELi asutustega, eelkõige Euroopa Kutseõppe Arenduskeskusega (Cedefop), ning vajaduse korral asjaomaste rahvusvaheliste organisatsioonide ja Euroopa tööturu osapoolte esindajatega.

ETF on juriidilise isiku staatusega mittetulunduslik fond, mis asub Torinos (Itaalia).

Struktuur

Euroopa Koolitusfondi juhatusse kuulub üks esindaja igast ELi riigist, kolm komisjoni esindajat, kolm hääleõiguseta eksperti, kelle nimetab Euroopa Parlament, ja kolm partnerriikide esindajat, kelle nimetab komisjon. Hääleõigus on ainult ELi riikide ja komisjoni esindajatel. Igal ELi riigi esindajal on üks hääl ja komisjoni esindajatel on kokku üks hääl. Üks komisjoni esindajatest on juhatuse esimees, kes kutsub juhatuse kokku vähemalt kord aastas. Juhatuse ametiaeg on viis aastat ja seda võib pikendada üks kord.

Juhatuse kohus on koostada iga-aastane kulude ja tulude kalkulatsioon ning võtta vastu iga-aastane tööprogramm, ametikohtade loetelu eelnõu, lõplik eelarve, iga-aastane tegevusaruanne, kodukord ja finantseeskirjad. Juhatusel on õigus nimetada ametisse ja vabastada ametist direktor ning pikendada tema ametiaega.

Direktor nimetatakse ametisse komisjoni esitatud kandidaatide nimekirjast viieks aastaks. Ametiaega võib ühel korral kuni kolme aasta võrra pikendada. Direktor on fondi seaduslik esindaja, kes vastutab fondi haldusjuhtimise eest. Samuti vastutab ta juhatuse töö ettevalmistamise ja korraldamise ning juhatuse otsuste rakendamise eest. Lisaks peab direktor rakendama fondi eelarvet ja iga-aastast tööprogrammi.

Euroopa Koolitusfondi vahendid koosnevad peamiselt ELi üldeelarve osaks olevast toetusest ja osutatud teenuste eest saadud tasudest. Fondi lõplik raamatupidamisaruanne, iga-aastased tegevusaruanded ja kodukord tuleb avalikustada.

Taust

Määrust (EMÜ) nr 1360/90, millega loodi ETF, on pärast selle vastuvõtmist mitmel korral muudetud. Selguse huvides ja pidades silmas täiendavaid muudatusi, tunnistati määrus kehtetuks ja asendati määrusega (EÜ) nr 1339/2008.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EÜ) nr 1339/2008

20.1.2009

-

ELT L 354, 31.12.2008, lk 82-93

Viimati muudetud: 10.09.2015