Euro kasutuselevõtmine

 

KOKKUVÕTE:

määrus (EÜ) nr 974/98 – euro kasutuselevõtt

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 140

MIS ON MÄÄRUSE JA ELI TOIMIMISE LEPINGU ARTIKLI 140 EESMÄRK?

PÕHIPUNKTID

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 1999.

TAUST

2019. aastal on euro kasutuselevõtust möödunud 20 aastat. 1. jaanuaril 1999, fikseerisid 11 ELi riiki oma valuutakursid, võtsid vastu ühise rahapoliitika ning lasid maailma finantsturgudel käibele uue ühise valuuta – euro. Praegu on euro käibel 19 ELi riigis.

Lisateave:

PÕHIDOKUMENDID

Nõukogu 3. mai 1998. aasta määrus (EÜ) nr 974/98 euro kasutuselevõtu kohta (EÜT L 139, 11.5.1998, lk 1–5)

Määruse (EÜ) nr 974/98 hilisemad muudatused on algdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Euroopa Liidu toimimise lepingu konsolideeritud versioon, kolmas osa, liidu sisepoliitika ja -meetmed, VIII jaotis, majandus- ja rahapoliitika, 5. peatükk, üleminekusätted, artikkel 140 (endise EÜ asutamislepingu artikli 121 lõige 1, artikli 122 lõike 2 teine lause ja artikli 123 lõige 5) (ELT C 202, 7.6.2016, lk 108–110)

SEONDUV DOKUMENT

Euroopa Liidu toimimise lepingu konsolideeritud versioon – protokoll (nr 13) lähenemiskriteeriumide kohta (ELT C 202, 7.6.2016, lk 281–282)

Viimati muudetud: 14.02.2019