Euroopa finantsstabiilsusmehhanism

Maailma majandust 2008. aasta lõpus tabanud finantskriisi tõttu tekkis vajadus luua Euroopa finantsstabiilsusmehhanism (EFSM) raskustesse sattunud Euroopa Liidu riikide abistamiseks ja seeläbi ELi finantsstabiilsuse säilitamiseks.

ÕIGUSAKT

Nõukogu 11. mai 2010. aasta määrus (EL) nr 407/2010, millega luuakse Euroopa finantsstabiilsusmehhanism

KOKKUVÕTE

Maailma majandust 2008. aasta lõpus tabanud finantskriisi tõttu tekkis vajadus luua Euroopa finantsstabiilsusmehhanism (EFSM) raskustesse sattunud Euroopa Liidu riikide abistamiseks ja seeläbi ELi finantsstabiilsuse säilitamiseks.

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Määruses sätestatakse tingimused ja menetlused ELi rahalise abi andmiseks ELi riigile, kes on sattunud või võib sattuda suurtesse majanduslikesse või rahalistesse raskustesse, mille põhjuseks on temast mitteolenevad sündmused.

PÕHIPUNKTID

Finantsabi

Abi antakse asjaomasele ELi riigile laenu või krediidiliinina*. Selleks võib Euroopa Komisjon sõlmida ELi nimel laenulepinguid kapitaliturgudel või finantsasutustega (kooskõlas Euroopa Liidu Nõukogu kvalifitseeritud häälteenamusega vastu võetud otsusega).

Menetlus

Suheldes Euroopa Keskpangaga (EKP), hindab abi vajav ELi riik koos komisjoniga oma rahalisi vajadusi. Seejärel esitatakse komisjonile majanduse ja rahanduse taastamise programmi eelnõu.

Otsus krediidiliini avamise kohta sisaldab järgmist teavet:

Selleks, et jätkata riigile osamaksetena rahalise abi andmist, kontrollib komisjon korrapäraste ajavahemike järel, kas abisaava riigi majanduspoliitika on kooskõlas tema kohandamise programmiga ja nõukogu kehtestatud tingimustega.

Kooskõla muude rahalise toetuse mehhanismidega

Euroopa finantsstabiilsusmehhanism on kooskõlas keskmise tähtajaga süsteemiga, mille eesmärk on anda rahalist abi maksebilansi toetamiseks. See ei eelda ELi-väliste, näiteks Rahvusvahelise Valuutafondi vahendite kasutamist.

EFSMi eelarve

EFSMi rahastatakse ELi eelarvest. Komisjonil lubatakse laenata finantsturgudelt ELi nimel kokku kuni 60 miljardit eurot. Laenusid tagatakse ELi eelarvest.

EFSMi rakendati selleks, et eraldada Iirimaale ja Portugalile kolme aasta jooksul (2011-2014) kokku 46,8 miljardit eurot (22,5 miljardit eurot Iirimaale ja 24,3 miljardit eurot Portugalile).

2015. aasta juulis on EFSMi kasutatud lühiajalise abi andmiseks Kreekale (sildlaen 7,16 miljardit eurot).

Euroalasse mittekuuluvate riikide riskide haldamiseks on kehtestatud erikord.

TAUST

Euroopa stabiilsusmehhanism (ESM) ühendab endas kaht vahendit, mis kutsuti ellu ajutiselt valitsemissektori võlakriisi järel ning mis toimivad tänaseni sellega paralleelselt: EFSM ja Euroopa Finantsstabiilsuse Fond (EFSF).

Aja jooksul saab ESMist peamine toetusmehhanism euroala riikidele, kellel on suurte võlgade tõttu tekkinud finantsturgudelt raha laenamisega ajutised raskused. Esialgu oli selle maksimaalne laenude maht 500 miljardit eurot ja kapitalibaas 704,8 miljardit eurot. ESMi rahastatakse ELi riikidest EKP jaotamispõhimõtete* alusel.

Laenusid rahastatakse ESMi laenudega finantsturgudel ja laenutagatisi annavad aktsionärid (euroala riigid). Laenude andmisel kehtivad ranged tingimused, sealhulgas riigi rahanduse jätkusuutliku taseme taastamine.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

13. maist 2010.

Lisateave:

PÕHIMÕISTED

* Krediidiliin - luba, mille nõukogu annab komisjoni soovituse alusel ELi riigile teatud ajavahemikuks EFSMist kindla ülemmääraga vahendite eraldamiseks.

* EKP jaotamispõhimõtted - põhinevad arvutusel, mis kajastab vastava riigi osa kogu ELi rahvastikust ja sisemajanduse koguproduktist. Need kaks tegurit on võrdse kaaluga.

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EL) nr 407/2010

13.5.2010

-

ELT L 118, 12.5.2010, lk 1-4

Muutmisakt(id)

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EL) 2015/1360

8.8.2015

-

ELT L 210, 7.8.2015, lk 1 ja 2

Viimati muudetud: 14.09.2015