Euroopa Liit ja laste õigused

KOKKUVÕTE:

lapse õigusi käsitlev ELi tegevuskava – KOM(2011) 60 (lõplik)

KOKKUVÕTE

MIS ON TEATISE EESMÄRK?

Teatises esitatakse tegevuskava, et tugevdada ja kaitsta laste õigusi, mis on sätestatud ELi põhiõiguste hartas ja ÜRO lapse õiguste konventsioonis. Kõik lastega seotud poliitilised meetmed peaksid tagama laste õigused.

PÕHIPUNKTID

Laste õigused peaksid olema ELi poliitikas kesksel kohal. See tähendab, et iga õigusakti eelnõu juurde kuulub põhiõiguste kontroll.

ELi erinevad kohtusüsteemid peavad muutuma lapsesõbralikumaks. See puudutab

perekonnaõigusega seotud vaidlusi;

dokumentide registreerimist;

eestkostet;

kriminaal- ja vanglamenetlusi;

perekonnaseisu ja

laste kohtlemist kaitset vajavate tunnistajatena.

Kaitset vajavad kõige haavatavamad lapsed, kes on

puudega;

vaesusriskis;

seksuaalse ekspluateerimise ja inimkaubanduse ohvrid;

varjupaigataotlejad või

omapead.

Kogenud ja hästi koolitatud ametnikke, kes aitavad lastel kogetud traumadest üle saada, tuleks nõustada erinevatesse vanuserühmadesse kuuluvate laste vajaduste ja õiguste küsimuses.

Erilist tähelepanu tuleks pöörata ELis elavatele roma lastele, kuna nemad on eriti kaitsetud ja haavatavad.

ELis töötab kadunud laste abitelefon (numbriga 116 000).

EL on võtnud endale ülesande tagada laste õigused kogu maailmas, et kaitsta neid vägivalla, laste tööjõu kasutamise, relvastatud konfliktide, seksiturismi jms ohtude eest.

EL tagab, et

lapsed on oma õigustest teadlikud;

lastel on võimalus oma seisukohti väljendada;

lastega konsulteeritakse ja neid kuulatakse ning

lastele jagatakse teavet neid puudutava ELi poliitika kohta.

TAUST

Lapse õiguste kaitset tunnustatakse Euroopa Liidu lepingus (artikli 3 lõige 3) ja ELi põhiõiguste hartas (artikkel 24).

ÕIGUSAKT

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele. Lapse õigusi käsitlev ELi tegevuskava (KOM(2011) 60 (lõplik), 15.2.2011)

Viimati muudetud: 25.01.2016