Ohutumad kosmeetikatooted eurooplastele

Määrus (EÜ) nr 1223/2009 kosmeetikatoodete kohta

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. novembri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1223/2009 kosmeetikatoodete kohta

KOKKUVÕTE

MIS ON MÄÄRUSE EESMÄRK?

Karmistatakse ohutusnõudeid, et muuta ELis müüdavad kosmeetikatooted ohutumaks.

Lihtsustatakse protseduure valdkonnas tegutsevate äriühingute ja reguleerimisasutuste jaoks.

Ajakohastatakse eeskirju, et võtta arvesse tehnoloogia arengut, sealhulgas võimalikku nanomaterjalide kasutamist.

Säilitatakse senine loomkatsete keeld.

PÕHIPUNKTID

Täiendavad nõuded tootjatele seoses ohutusaruandega, mis on vajalik toote turulelaskmiseks.

Uus kontseptsioon: igal tootel peab olema vastutav isik:

tootjad ei tohi ELis ühtki toodet turustada enne, kui nad on määranud ELis seda rolli täitva selgelt määratletud isiku või äriühingu;

see isik või äriühing peab tagama, et toode vastab kõigile õigusaktist tulenevatele asjaomastele ohutusnõuetele.

Tootjate puhul vähendatakse bürokraatiat. Neil tuleb oma tooted registreerida ainult üks kord ELi kosmeetikatoodetest teatamise portaali kaudu.

Uus nõue teatada tõsisest soovimatust mõjust:

vastutavad isikud ja levitajad peavad sellisest mõjust teavitama riiklikke ametiasutusi;

seejärel peavad riiklikud ametiasutused jagama seda teavet ning samuti muudest allikatest (kasutajad, tervishoiutöötajad) saadud teavet teiste ELi riikide ametiasutustega.

Pakend peab sisaldama mitmesugust teavet, sealhulgas vastutava isiku nimi ja aadress, kogus, ettevaatusabinõud kasutamisel ja koostisainete loetelu.

Uued eeskirjad nanomaterjalide kasutamise kohta.

Kosmeetikatoodetes keelatud või piiratud ainete loetelud.

Levitajad peavad kontrollima, et kõik keele- ja märgistamise nõuded on täidetud (sh parim enne kuupäev).

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

11. juulist 2013.

TAUST

Kosmeetikatooted - ELi ohutuseeskirjad

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Määrus (EÜ) nr 1223/2009

11.7.2013; 1.12.2010 (artikli 15 lõiked 1 ja 2, artiklid 14, 16, 31 ja 32) 11.1.2013 (artikli 16 lõige 3, teine lõik)

-

ELT L 342, 22.12.2009, lk 59-209

Määruse (EÜ) nr 1223/2009 kronoloogilised muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesolevat konsolideeritud versiooni tuleb kasutada üksnes viitamiseks.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile ja nõukogule loomkatsetest ja turustamiskeelust ning olukorrast seoses alternatiivsete meetoditega kosmeetikavaldkonnas (COM(2013)135 (final), 11.3.2013)

Viimati muudetud: 19.06.2015