Mänguasjade ohutuse tagamine Euroopa Liidus

 

KOKKUVÕTE:

direktiiv 2009/48/EÜ mänguasjade ohutuse kohta

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Selles sätestatakse ohutusnõuded, millele ELis kättesaadavaks tehtud mänguasjad peavad vastama. Nende nõuete eesmärk on tagada tervise ja ohutuse kõrge tase, kaitsta üldsust ja keskkonda ning tagada mänguasjade vaba liikumine ELis.

Selles määratletakse tarneahela eri ettevõtjate, sh tootjate ning importijate/edasimüüjate/turustajate konkreetsed kohustused.

PÕHIPUNKTID

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

See jõustus 20. juulil 2009 ja tuli kohaldada ELi riikides alates 20. juulist 2011 (välja arvatud kemikaale käsitlevad eeskirjad, mida tuli kohaldada alates 20. juulist 2013).

TAUST

Lisateave:

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuni 2009. aasta direktiiv 2009/48/EÜ mänguasjade ohutuse kohta (ELT L 170, 30.6.2009, lk 1–37)

Direktiivi 2009/48/EÜ hilisemad muudatused on algdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD DOKUMENDID

Komisjoni 16. mai 2018. aasta direktiiv (EL) 2018/725, millega muudetakse teaduse ja tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/48/EÜ (mänguasjade ohutuse kohta) II lisa III osa punkti 13 kroom (VI) osas (ELT L 122, 17.5.2018, lk 29–31)

Komisjoni 24. mai 2017. aasta direktiiv (EL) 2017/898, millega muudetakse mänguasjade ohutust käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/48/EÜ II lisa C liidet seoses mänguasjades kasutatava bisfenool A piirnormide vastuvõtmisega (ELT L 138, 25.5.2017, lk 128–130)

Komisjoni 3. mai 2017. aasta direktiiv (EL) 2017/774, millega muudetakse mänguasjade ohutust käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/48/EÜ II lisa C liidet seoses mänguasjades kasutatava fenooli piirnormide vastuvõtmisega (ELT L 115, 4.5.2017, lk 47–49)

Nõukogu 27. märts 2017. aasta direktiiv (EL) 2017/738, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/48/EÜ (mänguasjade ohutuse kohta) II lisa plii osas (ELT L 110, 27.4.2017, lk 6–8)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1272/2008, mis käsitleb ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist ning millega muudetakse direktiive 67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ ja tunnistatakse need kehtetuks ning muudetakse määrust (EÜ) nr 1907/2006 (ELT L 353, 31.12.2008, lk 1–1355)

Vt konsolideeritud versioon.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ja millega asutatakse Euroopa Kemikaalide Agentuur ning muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93, komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ (ELT L 396, 30.12.2006, lk 1–849). Tekst on parandustega uuesti avaldatud (ELT L 136, 29.5.2007, lk 3–280)

Vt konsolideeritud versioon.

Viimati muudetud: 20.07.2018