ELi loodusliku mineraalvee standardid

KOKKUVÕTE:

direktiiv 2009/54/EÜ – loodusliku mineraalvee kasutamine ja turustamine

KOKKUVÕTE

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Sellega ühtlustatakse loodusliku mineraalvee müügitingimusi ELis ja tagatakse, et looduslik mineraalvesi on inimestele tarbimiseks ohutu.

PÕHIPUNKTID

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiivi kohaldatakse alates 16. juulist 2009.

TAUST

Lisateave: vt Looduslik mineraalvesi ja allikavesi (Euroopa Komisjoni veebileht).

PÕHIMÕISTED

* Karboniseeritud looduslik mineraalvesi – vesi, millele on lisatud muu päritoluga kui põhjaveekihist või -maardlast pärit süsinikdioksiidi (CO2).

* Looduslikult karboniseeritud looduslik mineraalvesi – vesi, mille CO2-sisaldus allikal pärast vee võimalikku dekanteerimist ja villimist on sama mis veevõtukohas, võttes vajaduse korral arvesse sama põhjaveekihi CO2-koguse lisandumist sama suurel määral, nagu seda nimetatud toimingute käigus vabanes.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuni 2009. aasta direktiiv 2009/54/EÜ loodusliku mineraalvee kasutamise ja turustamise kohta (uuesti sõnastatud) (ELT L 164, 26.6.2009, lk 45–58)

Viimati muudetud: 12.04.2016