Erandid vertikaalsetele kokkulepetele ja kooskõlastatud tegevusele

 

KOKKUVÕTE:

määrus (EL) nr 330/2010 – Euroopa Liidu toimimise lepingu kohaldamine teatavat liiki vertikaalsete kokkulepete ja kooskõlastatud tegevuse suhtes

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 101

MIS ON MÄÄRUSE JA ELI TOIMIMISE LEPINGU ARTIKLI 101 EESMÄRK?

ELi toimimise lepingu artikli 101 lõikes 1 keelatakse kokkulepped, mis võivad mõjutada ELi riikide vahelist kaubandust ja mis takistavad, piiravad või kahjustavad konkurentsi. Kokkulepped, mis tekitavad piisavat kasu, kaaludes üle konkurentsivastased mõjud, loetakse siiski sellest keelust vabastatuks ELi toimimise lepingu artikli 101 lõike 3 kohaselt.

Määrusega kehtestatakse grupierand ELi toimimise lepingu artikli 101 lõikest 1 vertikaalsetele kokkulepetele*, mis vastavad teatavatele nõuetele. Need kokkulepped võivad näiteks aidata tootjal uuele turule siseneda või vältida olukorda, kus üks turustaja „kasutab ära“ teise turustaja reklaamitegevust või võimaldab tarnijal vähendada konkreetse kliendi jaoks tehtud investeeringu väärtust.

PÕHIPUNKTID

Määruse kohaldamise nõuded

Teatud nõuded peavad olema täidetud enne, kui teatavale vertikaalsele kokkuleppele kehtestatakse erand Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 101 lõikest 1;

„Põhilised“ piirangud

Need sisaldavad viit piirangut, mis toovad kaasa kogu kokkuleppe väljaarvamise määrusest tulenevast eelisest, isegi kui tarnija ja ostja turuosad on alla 30%. Neid peetakse rangeteks konkurentsipiiranguteks, kuna need võivad tarbijatele kahju tekitada. Enamikul juhtudel on need keelatud ja on ebatõenäoline, et neid sisaldavad vertikaalsed kokkulepped vastavad ELi toimimise lepingu artikli 101 lõike 3 tingimustele:

30% turuosa piirang

Käesolev määrus hõlmab vertikaalset kokkulepet, kui kauba või teenuse tarnija ega ostja turuosa ei ületa 30%. Tarnija puhul on see tema turuosa asjaomasel tarneturul, st turul, kus ta müüb grupierandi kohaldamisel otsustavat tähtsust omavaid kaupu või teenuseid. Ostja puhul on see tema turuosa asjaomasel tarneturul, st turul, kus ta ostab kaupu või teenuseid, mis on määruse kohaldamisel otsustava tähtsusega.

Välja jäetud piirangud

Määrust kohaldatakse kõigi muude kui eespool nimetatud vertikaalsete piirangute suhtes. Siiski seab see eritingimused kolmele vertikaalsele piirangule:

Kui need tingimused ei ole täidetud, arvatakse need vertikaalsed piirangud välja määruses sätestatud erandist. Määrust kohaldatakse siiski vertikaalse kokkuleppe ülejäänud osa suhtes, kui see osa suudab tegutseda sõltumatult vertikaalsetest piirangutest, mille suhtes ei ole erandit kehtestatud.

Euroopa Komisjon avaldas ka suunised vertikaalsete piirangute kohta. Neis kirjeldatakse lähenemisviisi, mida võetakse nende vertikaalsete kokkulepete suhtes, mida määrus ei hõlma.

MIS AJAST MÄÄRUST KOHALDATAKSE?

Määrust kohaldatakse alates 1. juunist 2010 kuni 31. maini 2022.

TAUST

Lisateave:

PÕHIMÕISTED

Vertikaalsed kokkulepped – kokkulepped kaupade või teenuste müügi ja ostu kohta ettevõtjate vahel, kes kõik tegutsevad tootmis- või turustamisahela eri tasanditel, näiteks turustuslepingud tootjate ja hulgimüüjate või jaemüüjate vahel.

PÕHIDOKUMENDID

Komisjoni 20. aprilli 2010. aasta määrus (EL) nr 330/2010 Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 101 lõike 3 kohaldamise kohta teatavat liiki vertikaalsete kokkulepete ja kooskõlastatud tegevuse suhtes (ELT L 102, 23.4.2010, lk 1–7)

Euroopa Liidu toimimise lepingu konsolideeritud versioon – Kolmas osa – Liidu sisepoliitika ja -meetmed – VII jaotis – Konkurentsi, maksustamise ja õigusaktide ühtlustamise üldeeskirjad – 1. peatükk – Konkurentsieeskirjad – 1. jagu – Ettevõtjate suhtes kohaldatavad eeskirjad – Artikkel 101 (endine EÜ asutamislepingu artikkel 81) (ELT C 202, 7.6.2016, lk 88–89)

SEONDUV DOKUMENT

Suunised vertikaalsete piirangute kohta (ELT C 130, 19.5.2010, lk 1–46)

Viimati muudetud: 08.01.2019