Tubakareklaam ja sponsorlus

 

KOKKUVÕTE:

direktiiv 2003/33/EÜ tubakatoodete reklaami ja sponsorluse kohta

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Sellega reguleeritakse tubaka* reklaami* ja müügiedendust trükistes, raadios, infoühiskonna teenustes ja tubakaga seotud sponsorluse kaudu.

PÕHIPUNKTID

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiivi kohaldatakse alates 20. juunist 2003. ELi riigid pidid selle oma siseriiklikesse õigusaktidesse üle võtma 3. juuliks 2005.

* PÕHIMÕISTED

Tubakatooted: kõik suitsetamiseks, nuusutamiseks, imemiseks ja mälumiseks ettenähtud tooted, kui need on vähemalt osaliselt valmistatud tubakast.

Reklaam: igat liiki kaubanduslikud teated, mille eesmärk on kas otseselt või kaudselt soodustada tubakatoodete tarbimist.

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. mai 2003. aasta direktiiv 2003/33/EÜ tubakatoodete reklaami ja sponsorlusega seotud õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta liikmesriikides (ELT L 152, 20.6.2003, lk 16–19)

Direktiivi 2003/33/EÜ järjestikused muudatused ja parandused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUVAD ÕIGUSAKTID

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. märtsi 2010. aasta direktiiv 2010/13/EL audiovisuaalmeedia teenuste osutamist käsitlevate liikmesriikide teatavate õigus- ja haldusnormide koordineerimise kohta (audiovisuaalmeedia teenuste direktiiv) (ELT L 95, 15.4.2010, lk 1–24)

Konsolideeritud versioon

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. aprilli 2014. aasta direktiiv 2014/40/EL tubaka- ja seonduvate toodete tootmist, esitlemist ja müüki käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2001/37/EÜ (ELT L 127, 29.4.2014, lk 1–38)

Konsolideeritud versioon

Nõukogu 2. detsembri 2002. aasta soovitus 2003/54/EÜ suitsetamise ennetamise ja tubakatoodete tarbimise piiramise kohta (EÜT L 22, 25.1.2003, lk 31–34)

Viimati muudetud: 25.07.2016