Tööohutus ja -tervishoid – kokkupuude müraga

 

KOKKUVÕTE

Direktiivi kohaldatakse tegevusele, milles töötajad puutuvad oma tööga seoses kokku mürast tulenevate ohtudega.

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

Direktiivis sätestatakse miinimumnõuded töötajate kaitseks nende tervisele ja ohutusele müraga kokkupuutest tulenevate ohtude ja eriti kuulmisele tuleneva ohu eest.

PÕHIPUNKTID

Müraga kokkupuute piirväärtused, mida ei tohi ületada, viitavad töökohal peamiselt päevasele või nädalasele kokkupuutele 87 detsibelli (dB) tasemel, võttes arvesse kuulmiskaitsevahenditest tingitud sumbumist.

Meetmete lähteväärtused tähendavad mürataset (detsibellides), mille puhul tööandja peab võtma kindlaksmääratud meetmeid. Päevase või nädalase kokkupuute fikseeritud tase on 80 dB (alumine lähteväärtus) ja 85 dB (ülemine lähteväärtus).

Tööandja on kohustatud hindama ja vajaduse korral mõõtma mürataset, millega töötajad kokku puutuvad, pöörates erilist tähelepanu järgmisele:

kokkupuute, kaasa arvatud impulssmüraga* kokkupuute ulatus, liik ja kestus;

kokkupuute piirväärtused ja meetmete lähteväärtused;

eriti tundlikesse riskirühmadesse kuuluvatele töötajatele avalduv mõju;

müra ja tööga seotud ototoksiliste ainete ning müra ja vibratsiooni või hoiatussignaalide või muude ohutusega seotud helimärguannete koostoimest tulenev mõju;

müratasemete kohta tootjate antud andmed;

alternatiivsed tööseadmed müra vähendamiseks;

tavalisest tööajast pikem müraga kokkupuude;

tervisekontrolliga saadavad andmed;

kuulmiskaitsevahendite olemasolu.

Ohud tuleb kõrvaldada eos või minimeerida, nii palju kui võimalik, võttes arvesse järgmist:

muud töömeetodid, mille puhul on müraga kokkupuude väiksem;

asjakohaste tööseadmete valik;

töökoha korraldus;

töötajate koolitamine, nõustamine ja osalus;

müra vähendamine kilpide, kestade, helikindlate katete abil, summutamise või isoleerimise teel;

töökoha ja tööseadmete hooldus;

töö, graafikute ja puhkeaja korraldamine.

Töötajate kokkupuude müraga ei tohi ühelgi juhul ületada kokkupuute piirväärtusi.

Töökohad, kus kokkupuude müraga ületab meetmete lähteväärtusi, tuleb tähistada asjakohaste märkidega ja nendele tuleb juurdepääsu piirata. Tööandja peab tegema töötajatele kättesaadavaks individuaalsed kuulmiskaitsevahendid. Individuaalsete kuulmiskaitsevahendite kasutamine on kohustuslik, kui kokkupuude müraga ületab meetmete ülemist lähteväärtust.

ELi riigid peavad tagama töötajatele asjakohase tervisekontrolli, kui müratasemed on tervisele ohtlikud. Töötajatel, kelle kokkupuude müraga ületab meetmete ülemisi lähteväärtusi, on õigus kuulmiskontrollile. Töötajatel, kelle kokkupuude müraga ületab meetmete alumisi lähteväärtusi, on õigus profülaktilisele audiomeetrilisele uuringule.

Kui töötajal tuvastatakse kuulmiskadu, hindab arst, kas see võib olla tingitud kokkupuutest müraga tööl. Sellisel juhul:

tuleb töötajat teavitada;

tööandja peab vaatama läbi riski hindamise ja meetmed riski vähendamiseks;

tööandja peab võtma arvesse meditsiinilisi soovitusi, kaasa arvatud võimalus paigutada töötaja teisele tööle;

tööandja peab jätkama tervisekontrolli ja tegema kindlaks teiste, sarnases kokkupuutes viibinud töötajate tervisliku seisundi.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiiv jõustus 15. veebruaril 2003.

PÕHIMÕISTE

* Impulssmüra – lühiajaline intensiivne müra (näiteks haamrilöök).

ÕIGUSAKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. veebruari 2003. aasta direktiiv 2003/10/EÜ töötervishoiu ja tööohutuse miinimumnõuete kohta seoses töötajate kokkupuutega füüsikalistest mõjuritest (müra) tulenevate riskidega (seitsmeteistkümnes üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses)

VIITED

Õigusakt

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 2003/10/EÜ

15.2.2003

14.2.2006 Muusika- ja meelelahutussektori kohta: 15.2.2008. Merelaevade pardal viibivate laevaperede kohta: 15.2.2011

ELT L 42, 15.2.2003, lk 38–44

Muutmisakt(id)

Jõustunud

Liikmesriikide õigusesse ülevõtmise tähtaeg

Euroopa Liidu Teataja

Direktiiv 2007/30/EÜ

28.6.2007

31.12.2012

ELT L 165, 27.6.2007, lk 21–24

Määrus (EÜ) nr 1137/2008

11.12.2008

ELT L 311, 21.11.2008, lk 1–54

Direktiivi 2003/10/EÜ kronoloogilised muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Viimati muudetud: 02.10.2015