Tööohutuse ja töötervishoiu nõuandekomitee

 

KOKKUVÕTE:

Otsus (2003/C 218/01), millega moodustatakse tööohutuse ja -tervishoiu nõuandekomitee

MIS ON OTSUSE EESMÄRK?

Sellega luuakse tööohutuse ja töötervishoiu kolmepoolne nõuandekomitee, kolmepoolne nõuandev organ, kelle ülesanne on aidata Euroopa Komisjoni tööohutuse ja töötervishoiu valdkonnas vastuvõetud otsuste ettevalmistamisel ja rakendamisel ning hõlbustada koostööd riiklike ametiasutuste, ametiühingute ja tööandjate organisatsioonide vahel.

PÕHIPUNKTID

Komitee, mis on loodud töötervishoiu ja tööohutuse ning konsultatsiooniprotsessi sujuvamaks muutmiseks, hõlmab majanduse kõiki avalikke sektoreid ja erasektoreid. Selle peamine ülesanne seisneb järgmises:

Komitees on kolm täisliiget igast ELi liikmesriigist:

Komitees luuakse vastavalt kolm huvirühma. Iga huvirühm valib ühe liikme eestkõnelejaks ja määrab koordinaatori.

Komitee tööd juhib peadirektor, kes vastutab komisjonis sotsiaalpoliitika eest. See tuleb kokku kaks korda aastas täiskoguistungil. Komisjon (tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse peadirektoraat) pakub komiteele sekretariaaditeenuseid.

Komitee modus operandi't reguleerib kodukord, mille komitee 18. novembril 2004 komisjoni soosiva arvamuse alusel vastu võttis.

Kodukorras määratletakse ka otsustamismenetlus, mida tuleb järgida komitee mis tahes ametliku seisukoha vastuvõtmisel. Võimalikud toimingud on järgmised:

Komitee vastuvõetud arvamused ei ole komisjonile siduvad.

MIS AJAST OTSUST KOHALDATAKSE?

Seda kohaldatakse alates 1 jaanuarist 2004.

TAUST

Rohkem teavet:

PÕHIDOKUMENT

Nõukogu otsus, 22. juuli 2003, millega moodustatakse tööohutuse ja -tervishoiu nõuandekomitee (2003/C 218/01) (ELT C 218, 13.9.2003, lk 1–4)

SEOTUD DOKUMENDID

Komisjoni arvamus tööohutuse ja -tervishoiu nõuandekomitee töökorra projekti kohta (KOM(2004) 756 lõplik, 17.11.2004)

Viimati muudetud: 30.11.2016