Kokkupuude mehhaanilise vibratsiooniga

 

KOKKUVÕTE:

direktiiv 2002/44/EÜ – töötervishoiu ja tööohutuse miinimumnõuete kohta seoses töötajate kokkupuutega füüsikalistest mõjuritest (vibratsioon) tulenevate riskidega

MIS ON DIREKTIIVI EESMÄRK?

PÕHIPUNKTID

Tööandjad peavad:

ELi riigid peavad kehtestama meetmed töötajate asjakohase tervisekontrolli tagamiseks, eriti kui:

Kui arst arvab, et et töötajal on vibratsiooni tõttu identifitseeritav haigus või kahjulik mõju tervisele:

ELi riigid võivad mere- ja õhuveo puhul direktiivi erandeid teha, kui teatavad tingimused on täidetud.

Direktiiviga sätestatakse erinevad kokkupuute rakendusväärtused sõltuvalt sellest, kas tegemist on kohtvibratsiooniga või kogu keha tavapärase kaheksatunnise päevase kokkupuutega.

MIS AJAST DIREKTIIVI KOHALDATAKSE?

Direktiivi kohaldatakse alates 6. juulist 2002 ning see pidi ELi riikides jõustuma 6. juuliks 2005.

TAUST

Suurte vibreerivate seadmete sage kasutamine tööl, kui seda hoolikalt ei jälgita, võib kahjustada kasutaja lihaseid, luid, hingamist ja isegi aju. Õigusaktid tagavad tasakaalu kasutajate kaitsmise ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate tarbetu haldus-, rahalise ja õigusliku koormuse kehtestamise vahel.

Lisateave:

PÕHIDOKUMENT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. juuni 2002. aasta direktiiv 2002/44/EÜ töötervishoiu ja tööohutuse miinimumnõuete kohta seoses töötajate kokkupuutega füüsikalistest mõjuritest (vibratsioon) tulenevate riskidega (kuueteistkümnes üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses) – Euroopa Parlamendi ja nõukogu ühisavaldus (EÜT L 177, 6.7.2002, lk 13–20)

Direktiivi 2002/44/EÜ hilisemad muudatused ja parandused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

SEONDUV DOKUMENT

Nõukogu 12. juuni 1989. aasta direktiiv 89/391/EMÜ töötajate töötervishoiu ja tööohutuse parandamist soodustavate meetmete kehtestamise kohta (EÜT L 183, 29.6.1989, lk 1–8)

Direktiivi 89/391/EMÜ järjestikused muudatused on alusdokumenti lisatud. Käesoleval konsolideeritud versioonil on üksnes dokumenteeriv väärtus.

Viimati muudetud: 26.11.2018